Manutan
Stokvis Tapes
1LOGISTICS ŻURALSKI
1LOGISTICS ŻURALSKI
VIA
CABKA
baza dostawcow
Sigfox
Gotec
Koncern Daimler AG poinformował o swoich wynikach za drugi kwartał, który zakończył się 30 czerwca 2021 r.

Całkowita sprzedaż jednostkowa Grupy wzrosła o 36%, do 736 400 samochodów osobowych i dostawczych (II kw. 2020 r.: 541 800 szt.). Przychody wzrosły o 44%, do 43,5 mld euro (II kwartał 2020 r.: 30,2 mld euro). EBIT wyniósł 5,185 mld euro (II kwartał 2020 r.: -1,682 mld euro). Skorygowany EBIT, odzwierciedlający działalność podstawową, wyniósł 5,42 mld euro (II kwartał 2020 r.: -708 mln euro). Zysk netto wyniósł 3,704 mld euro (II kw. 2020 r.: strata netto 1,906 mld euro).

„W drugim kwartale wszystkie nasze oddziały osiągnęły silne wyniki. W Mercedes-Benz Cars oraz Mercedes-Benz Vans trzeci kwartał z rzędu wypracowaliśmy dwucyfrowe marże i tym samym wykazaliśmy prężność naszego biznesu – pomimo utrzymującej się niskiej dostępności półprzewodników. Cała branża boryka się obecnie z dłuższymi terminami dostaw, co niestety odbija się również na naszych klientach. Robimy, co w naszej mocy, aby zminimalizować wpływ tych czynników. Biorąc pod uwagę wysoki popyt na nasze pojazdy, dostawy aut dla naszych klientów mają najwyższy priorytet” – podsumował Ola Källenius, Prezes Zarządów Daimler AG i Mercedes-Benz AG. „Naszą transformację w kierunku bezemisyjnej, opartej na oprogramowaniu mobilności wspiera wysoki poziom wolnych przepływów pieniężnych z działalności przemysłowej. Realizujemy naszą strategię na pełnych obrotach”.

Inwestycje, wolne przepływy pieniężne i płynność

Inwestycje Grupy w rzeczowe aktywa trwałe w drugim kwartale br. wyniosły 1,0 mld euro (II kw. 2020 r.: 1,3 mld euro), wydatki na badania i rozwój – 2,4 mld euro (II kwartał 2020 r.: 2,3 mld euro), a wolne przepływy pieniężne z działalności przemysłowej – 2,586 mld euro (II kwartał 2020 r.: 685 mln euro); obejmuje to ważne wstępne inwestycje w przyszłe produkty. Za ten wzrost odpowiadają wyniki z działalności, zdyscyplinowana i skoncentrowana alokacja kapitału oraz solidna konwersją gotówki. Skorygowane wolne przepływy pieniężne z działalności przemysłowej wzrosły do 2,950 mld euro (II kwartał 2020 r.: 778 mln euro). Płynność netto (działalność przemysłowa) na koniec drugiego kwartału zwiększyła się do 20,9 mld euro – w porównaniu z 20,1 mld euro na koniec pierwszego kwartału 2021 r. i 17,9 mld euro na koniec 2020 r. To przede wszystkim rezultat wolnych przepływów pieniężnych z działalności przemysłowej.

Wyniki poszczególnych oddziałów

Sprzedaż oddziałów Mercedes-Benz Cars & Vans w drugim kwartale 2021 r. wzrosła o 29%, do 619 600 pojazdów (II kwartał 2020 r.: 480 800). Ich przychody wyniosły 28,2 mld euro (II kwartał 2020 r.: 18,9 mld euro), EBIT – 3,438 mld euro (II kw. 2020: -1,125 mld euro), a zwrot ze sprzedaży – 12,2% (II kw. 2020: -5,9%). Pozytywne efekty wynikały ze wzrostu sprzedaży jednostkowej, korzystnego miksu produktów, ich cen oraz bieżących działań w zakresie kosztów. Skorygowany EBIT osiągnął poziom 3,604 mld euro (II kw. 2020: -284 mln euro), a skorygowany zwrot ze sprzedaży – 12,8% (II kw. 2020: -1,5%). Przepływy pieniężne przed potrąceniem odsetek i podatków (CFBIT) wyniosły 2,502 mld euro (II kwartał 2020 r.: 430 mln euro), skorygowane CFBIT – 2,805 mld euro (II kwartał 2020 r.: 522 mln euro), a skorygowany współczynnik konwersji gotówki (CCR) to +0,8 (II kw. 2020: -1,8).

Sprzedaż Mercedes-Benz Cars „podskoczyła” w drugim kwartale br. o 27%, do 521 200 samochodów (II kw. 2020: 408 900), zaś Mercedes-Benz Vans – o 37%, do 98 400 aut (II kwartał 2020 r.: 71 900).

Oddział Daimler Trucks & Buses zanotował w drugim kwartale wzrost sprzedaży jednostkowej o 91% (116 800 pojazdów; II kwartał 2020 r.: 61 000). Jego przychody wyniosły 10,0 mld euro (II kwartał 2020 r.: 6,2 mld euro), EBIT – 819 mln euro (II kw. 2020: -756 mln EUR), natomiast zwrot ze sprzedaży – 8,2% (II kw. 2020: -12,2%). Pozytywne efekty wynikały ze zwiększenia sprzedaży niemal we wszystkich regionach, wynikającego przede wszystkim z ożywienia na rynku, a także z większego wkładu z tytułu działalności posprzedażnej, cen, bieżącej dyscypliny finansowej oraz z wejścia na giełdę firmy Proterra, Inc. i sprzedaży zakładu Campinas. Skorygowany EBIT osiągnął wartość 831 mln euro (II kw. 2020: -747 mln euro), a skorygowany zwrot ze sprzedaży – 8,3% (II kw. 2020: -12,0%). Przepływy pieniężne przed potrąceniem odsetek i podatków (CFBIT) wzrosły do przypływu 667 mln euro (II kwartał 2020 r.: odpływ 121 mln euro). Skorygowane CFBIT wyniosły 693 mln euro (II kwartał 2020 r.: -121 mln euro), skorygowany współczynnik konwersji gotówki (CCR) to +0,8 (II kw. 2020: 0,2).

Sprzedaż jednostkowa Daimler Trucks w drugim kwartale br. wzrosła o 94%, do 112 100 pojazdów (II kwartał 2020 r.: 57 900). Daimler Buses sprzedał 4700 pojazdów, co oznacza przyrost o 52% (II kwartał 2020 r.: 3100).

W Daimler Mobility w drugim kwartale br. nowa działalność biznesowa wzrosła o 23%, do 17,2 mld euro (II kw. 2020 r.: 14,0 mld euro) – w czym zasługa silnego zwiększenia sprzedaży w branży przemysłowej. Wolumen umów na koniec kwartału wyniósł 150,6 mld euro (koniec I kwartału 2021 r.: 152,7 mld euro/koniec 2020 r.: 150,6 mld euro). Przychody osiągnęły wartość 6,9 mld euro (II kwartał 2020 r.: 6,5 mld euro), a EBIT oddziału wyniósł 924 mln euro (II kwartał 2020 r.: 205 mln euro). Pozytywne efekty wynikały z niższych rezerw z tytułu ryzyka kredytowego, rozwiązania rezerw kredytowych w wysokości 120 mln euro, niższych kosztów refinansowania oraz dynamiczniejszego rozwoju działalności biznesowej, a także z rygorystycznej dyscypliny kosztowej. Zwrot z kapitału – 23,9% - okazał się znacznie wyższy niż zanotowany w analogiczny okresie przed rokiem (5,6%). Skorygowany EBIT wyniósł 930 mln euro (II kw. 2020 r.: 313 mln euro ), a skorygowany zwrot z kapitału własnego – 24,0% (II kw. 2020 r.: 8,6%).

Wyłączenie Daimler Truck w toku

Daimler zamierza generować zyski dla swoich akcjonariuszy i zwiększać rentowność, tworząc dwie firmy skupione na pojedynczych branżach: jedną skoncentrowaną na samochodach osobowych i dostawczych, a drugą – na ciężarówkach i autobusach. Plany zakładają, że znaczący większościowy pakiet akcji Daimler Truck zostanie przekazany akcjonariuszom Daimlera. Transakcja oraz wejście Daimler Truck na giełdę we Frankfurcie są w toku i mają zostać zakończone przed końcem 2021 r. Obecnie projekt znajduje się w fazie przygotowań i audytu. Ten historyczny, strategiczny krok akcjonariusze Daimlera będą musieli zatwierdzić na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, które odbędzie się jesienią.

Perspektywy Daimlera i oddziałów

Na ważnych rynkach Daimler spodziewa się stopniowej normalizacji koniunktury. Firma zakłada, że światowa gospodarka będzie w stanie wyjść z pandemicznej słabości roku 2020, m.in. dzięki rosnącej dostępności skutecznych szczepionek; przyjmuje też, że światowy niedobór podaży komponentów półprzewodnikowych wpłynie na działalność również w drugiej połowie roku. Ponadto firma zdaje sobie sprawę, że widoczność dalszego rozwoju sytuacji w zakresie dostaw jest obecnie ograniczona. Opierając się na oczekiwanym rozwoju rynku i bieżących ocenach oddziałów, Daimler przewiduje, że przychody i EBIT w 2021 r. będą znacznie wyższe od poziomu z poprzedniego roku.

Firma przyjmuje, że obecny niedobór podaży komponentów półprzewodnikowych na świecie wpłynie na sprzedaż jednostkową Mercedes-Benz Cars również w trzecim kwartale. Może ona osiągnąć wielkość z drugiego kwartału lub mniejszą. Oczekuje się, że całoroczna sprzedaż jednostkowa będzie na poziomie z poprzedniego roku (wcześniej: znacznie powyżej).

W oparciu o wyniki osiągnięte w I półroczu oraz powyższe założenia, w 2021 r. oddziały spodziewają się następujących skorygowanych zwrotów ze sprzedaży:
- Mercedes-Benz Cars & Vans: skorygowany zwrot ze sprzedaży na poziomie 10-12% (bez zmian);
- Daimler Trucks & Buses: skorygowany zwrot ze sprzedaży na poziomie 6-8% (poprzednio: 6-7%);
- Daimler Mobility: skorygowany zwrot z kapitału w wysokości 17-19% (poprzednio: 14-15%).

Biznesplan Daimlera obejmuje cały rok 2021 i opiera się na istniejącej strukturze Grupy, w tym Daimler Trucks & Buses. Wyłączenie Daimler Truck, w tym znaczna część powiązanej działalności w zakresie usług finansowych, zostanie przeanalizowane przed końcem 2021 r. Przed podziałem Daimler zmieni klasyfikację Daimler Truck na działalność zaniechaną. Spodziewanych znaczących pozytywnych efektów w drugiej połowie roku nie można obecnie wiarygodnie określić.

Oczekuje się, w 2021 r. że skorygowany współczynnik konwersji gotówki (stosunek przepływów pieniężnych do EBIT) dla oddziałów Mercedes-Benz Cars & Vans wyniesie od 0,7 do 0,9, a dla Daimler Trucks & Buses – od 0,8 do 1,0.

Oczekuje się, że inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe w 2021 r. na poziomie Grupy będą zbliżone do ubiegłorocznych; ponadto zakłada się, że inwestycje badawczo-rozwojowe na poziomie Grupy będą obecnie znacznie (wcześniej: nieco) wyższe niż w roku ubiegłym.

Obecnie Daimler spodziewa się, że wolne przepływy pieniężne z działalności przemysłowej w 2021 r. będą nieznacznie (wcześniej: znacznie) poniżej wartości z 2020 r. Obejmuje to płatności w kontekście ugody z amerykańskimi regulatorami i reprezentantami powoda pozwu zbiorowego konsumentów, związanej z kwestiami emisyjnymi pojazdów z silnikiem Diesla, wypłaty z tytułu programu restrukturyzacji, wyższe niż w 2020 roku środki pieniężne z tytułu podatków, a także koszty związane z planowanym wydzieleniem Daimler Truck. Aktualnie oczekuje się, że skorygowane wolne przepływy pieniężne z działalności przemysłowej będą odpowiadały wielkości z poprzedniego roku lub uplasują się nieco powyżej (wcześniej: na poziomie z poprzedniego roku).
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Wirthwein Polska Sp. z o.o.
ktl.pl plus Sp. z o.o., Sp.k.
EUROTOM Sp. z o.o.
Zakład Wielobranżowy Galwanizernia Sp. z o.o.
Sigfox Poland Sp. z o.o.
KAISER+KRAFT Sp. z o.o.