Stokvis Tapes
Takoni
Galvanopartners
VIA
Rada formalnie przyjęła dziś rozporządzenie o normach emisji CO₂ dla pojazdów ciężkich, zmieniające i zaostrzające obowiązujące przepisy UE. Nowe przepisy jeszcze bardziej ograniczą emisje CO₂ w sektorze transportu drogowego i wprowadzą nowe cele na lata 2030, 2035 i 2040.

Surowsze normy emisji CO₂ pomogą zwiększyć udział pojazdów bezemisyjnych w ogólnej liczbie pojazdów ciężkich w UE, a przy tym lepiej chronić i wzmacniać innowacje w tym sektorze i jego konkurencyjność.

Szerszy zakres

Nowe przepisy rozszerzają zakres obecnego rozporządzenia, tak by celom redukcyjnym podlegały niemal wszystkie nowe pojazdy ciężkie, które mają certyfikowaną wartość emisji CO₂ (w tym mniejsze ciężarówki, autobusy miejskie, autokary i przyczepy).

Nowe cele redukcyjne

W nowych przepisach utrzymano wyznaczony na 2025 r. cel redukcji emisji o 15% dla ciężkich samochodów ciężarowych o masie powyżej 16 t. Zgodnie z unijnymi celami klimatycznymi na 2030 r. i kolejne lata w rozporządzeniu ustala się następujące nowe cele redukcyjne:

45% od 2030 r. (poprzednio 30%)
65% od 2035 r.
90% od 2040 r.

Cele te będą miały zastosowanie do średnich samochodów ciężarowych o masie powyżej 7,5 t i autokarów, a także do odpowiednich pojazdów specjalistycznych, począwszy od 2035 r.

Bezemisyjność autobusów miejskich

Nowe przepisy wprowadzają cel zakładający osiągnięcie przez autobusy miejskie 100-procentowej bezemisyjności do 2035 r. Cel pośredni dla tej kategorii – do zrealizowania do 2030 r. – wynosi 90%. Autobusy międzymiastowe będą zwolnione z tego wymogu, ponieważ do celów pomiaru redukcji emisji będą uznawane za autokary.

Co dalej?

Rozporządzenie zostanie teraz podpisane i ukaże się w Dzienniku Urzędowym UE. Wejdzie w życie 20 dni po publikacji.

Skuteczność i wpływ zmienionego rozporządzenia zostaną ocenione przez Komisję w 2027 r.

Komisja będzie musiała m.in. zbadać także możliwość opracowania wspólnej metody oceny i raportowania emisji CO₂ w pełnym cyklu życia z nowych pojazdów ciężkich.

Kontekst

Sektor pojazdów ciężkich odpowiada za ponad 25% emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu w UE. Normy emisji CO₂ dla niektórych pojazdów ciężkich ustalono po raz pierwszy w 2019 r., a wyznaczone cele dotyczyły okresu 2025–2029 i okresu od 2030 r., z zastrzeżeniem, że do 2022 r. przeprowadzony zostanie przegląd rozporządzenia.

14 lutego 2023 r. Komisja zaproponowała zmianę norm emisji CO₂ dla pojazdów ciężkich. Zmiana ta stanowi integralną część pakietu legislacyjnego „Gotowi na 55”. Znowelizowane przepisy przyczyniają się do realizacji ambicji UE, by do 2030 r. zmniejszyć unijne emisje gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z 1990 r. i osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r.
0
Udostępniono
Siemens
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

YETICO S.A.
GATNER GROUP Sp. z o.o. CNC Sp.k.
Kempny Komponenty
Stokvis Tapes Polska Sp. z o.o.
WAMECH P. A. WĄSIK Sp. J.
QSense Sp. z o.o.