Manutan
Stokvis Tapes
VIA
Aalberts
Gotec
Sigfox
Nawet w roku 2020, będącym czasem pełnym wyzwań, Audi energicznie kontynuowało swoją transformację w kierunku zrównoważonego i włączonego do sieci dostawcy mobilności segmentu premium.

W pierwszym półroczu, w wyniku pandemii, znacznie spadły dostawy i przychody ze sprzedaży. Dzięki dobrej drugiej połowie roku, w tym znakomitemu czwartemu kwartałowi, przychody ze sprzedaży osiągnęły w roku finansowym 2020 łączną wartość około 50,0 mld euro. Zysk operacyjny przed uwzględnieniem pozycji specjalnych wyniósł 2,7 mld euro, a rentowność operacyjna ze sprzedaży przed uwzględnieniem pozycji specjalnych wyniosła 5,5 procent. Znaczne efekty finansowe, oprócz efektu synergii w Grupie Volkswagen, przyniosły Plan Transformacji Audi (ATP) oraz umowa Audi.Zukunft. Przepływy pieniężne netto pozostają mocną stroną firmy i wyniosły w roku 2020 4,6 mld euro. Są one efektem stałej dyscypliny kosztowej i inwestycyjnej oraz zbycia udziałów w jednej ze spółek Grupy Volkswagen w wysokości około 1,5 miliarda euro. Realizacja celów związanych z elektromobilnością znacznie przyspieszyła: tylko w roku 2021 Audi podwoi liczbę w pełni elektrycznych modeli w swojej ofercie, a ponadto wzmocni ofensywę modeli typu PHEV. W zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej na świecie i dostaw podzespołów od dostawców zewnętrznych, Audi patrzy na rok 2021 z ostrożnym optymizmem.

„Audi stanowczo stawiło czoła wyzwaniom minionego roku i zrobiło wszystko, co konieczne, by wyjść z kryzysu silniejszym” - mówi Markus Duesmann, prezes zarządu AUDI AG. „Globalne konsekwencje pandemii koronawirusa miały decydujący wpływ na nasz rok biznesowy. Po załamaniu popytu na samochody we wszystkich regionach świata w pierwszym półroczu, w dalszej części roku na rynki powróciła stabilność - najpierw w Chinach, potem także w Europie i w USA. Udało nam się zakończyć rok z rekordową liczbą dostaw – czwarty kwartał 2020, to najbardziej udany kwartał w historii firmy. W sumie w roku obrotowym 2020 osiągnęliśmy rentowność operacyjną ze sprzedaży przed uwzględnieniem pozycji specjalnych w wysokości 5,5 procent. Osiągnięcie to jest również wynikiem odpowiedzialnego zarządzania kryzysowego w czasie pandemii, a przede wszystkim świetnej pracy zespołowej. Jestem zachwycony gotowością do zmian i elastycznością pracowników Audi.”

Łączna liczba pojazdów marki Audi dostarczonych do klientów w roku 2020 wyniosła 1 692 773 (2019: 1 845 573). Około ośmioprocentowy spadek wynikający z sytuacji pandemicznej był i tak znacznie niższy niż prawie piętnastoprocentowy spadek na całym rynku światowym. Po trudnym początku roku, rynki znacznie się ożywiły: z 505 583 dostarczonymi samochodami w IV kwartale 2020, Audi zakończyło rok finansowy najbardziej udanym kwartałem w historii firmy ( IV kwartał 2019: 488 471). Przyczyną takiego skoku w ostatnim kwartale roku 2020 było aktywne zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie pandemii oraz zauważalne ożywienie na kluczowych rynkach. Ponadto, poprzez rozwój sprzedaży i usług cyfrowych, Audi elastycznie reagowało na bieżące wyzwania.

W roku 2020 szczególnym powodzeniem cieszyły się modele klasy wyższej i SUV’y. Dla przykładu: dostawy Audi Q3 i Audi A6 wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym odpowiednio o 18,1 i 11,8 procent. W pełni elektryczne Audi e-tron i Audi e-tron Sportback były najlepiej sprzedającymi się na świecie pojazdami elektrycznymi koncernu z Ingolstadt, ze wzrostem popytu o prawie 80 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Seria e-tron przyczynia się w decydujący sposób do realizacji celów koncernu w zakresie emisji CO2. W roku finansowym 2020 również Audi Sport GmbH osiągnęło lepszy wynik, zwiększając ilość dostaw o 16,1 procent w stosunku do roku poprzedniego.

Przychody ze sprzedaży Grupy Audi w roku 2020 wyniosły 49 mld 973 mln euro (2019: 55 mld 680 mln). Zysk operacyjny przed uwzględnieniem pozycji specjalnych wyniósł 2 mld 739 mln euro (2019: 4 mld 509 mln), co odpowiada operacyjnej rentowności ze sprzedaży przed uwzględnieniem pozycji specjalnych w wysokości 5,5 procent (2019: 8,1 procent). Przede wszystkim czwarty kwartał, w którym zysk operacyjny przed uwzględnieniem pozycji specjalnych wyniósł 2 mld 456 mln euro (2019: 1 mld 271 mln), a rentowność operacyjna ze sprzedaży 14,7 procent (2019: 8,9 procent), pozwolił firmie z nawiązką odrobić straty z pierwszej połowy roku. Tak dobre wyniki można przypisać m.in. znacznemu wzrostowi liczby sprzedanych pojazdów w związku z ożywieniem na rynkach. Ponadto Audi utrzymało do końca roku ścisłą dyscyplinę w zakresie kosztów i inwestycji.

Pozytywny wpływ na wyniki finansowe miała również udana realizacja Planu Transformacji Audi (ATP). Wdrożono różne działania o łącznej wartości 2,6 mld euro (2019: 2,5 mld). W dużej mierze oszczędności te wpłynęły na zyski operacyjne i będą miały trwały wpływ także w kolejnych latach. Od momentu rozpoczęcia przed dwoma laty, program poprawy efektywności uwolnił 7 mld euro. Celem jest osiągnięcie do roku 2022 łącznie około 15 mld euro dzięki działaniom po stronie kosztów i przychodów. Jednak w związku z utratą wolumenu sprzedażowego z powodu pandemii, założenie to może ulec niewielkiemu opóźnieniu. Również zawarta w roku 2019 umowa strategiczna Audi.Zukunft, poprzez redukcję kosztów zatrudnienia w zauważalny sposób przyczynia się do sukcesu. Tak jak dotychczas, firma podtrzymuje gwarancję zatrudnienia do roku 2029 i wykorzystując założenia synergii Grupy Volkswagen, zapewnia długoterminową konkurencyjność poprzez wykorzystanie mocy produkcyjnych zakładów.

„Nawet w pełnym turbulencji roku 2020, Audi pokazało swoją solidną kondycję i zdrową sytuację biznesową” - mówi Arno Antlitz, członek zarządu AUDI AG ds. finansowych. „W czasie pandemii wzmocniliśmy naszą dyscyplinę w zakresie inwestycji i kosztów, bez uszczerbku dla istoty produktów, czy przyszłej kondycji marki Audi. Zarówno Plan Transformacji Audi, jak i porozumienie Audi.Zukunft, są usadowione na zdrowych fundamentach. Oba programy wniosły istotny wkład w wyniki finansowe Grupy Audi, które są więcej niż godne szacunku, i umożliwiły nam dalsze inwestowanie w elektryfikację i cyfryzację naszych produktów.”

Wynik finansowy Grupy Audi wzrósł w porównaniu z rokiem ubiegłym do 1 mld 618 mln euro (2019: 713 mln euro). Główną tego przyczyną były dobre wyniki marki Audi w Chinach, gdzie już w marcu 2020 roku dało się zauważyć ożywienie, a od kwietnia przekroczone zostały miesięczne wskaźniki dostaw z roku poprzedniego. Skumulowana liczba dostaw w Chinach była o 5,4 procent wyższa niż rok wcześniej - mimo spadku wolumenu rynku. Ponadto, korzystny wpływ na wyniki finansowe miała sprzedaż w ramach Grupy Volkswagen spółki Audi Electronics Venture GmbH za kwotę 589 mln euro. Ostateczna kwota zysku przed opodatkowaniem wyniosła 4 mld 187 mln euro (2019: 5 mld 223 mln).

Zaangażowanie pracowników Audi w niezwykle trudnym roku 2020, zostało nagrodzone udziałem w zyskach. Dla wykwalifikowanego pracownika niemieckich zakładów, kwota udziału w zyskach Audi w roku 2020 wynosi 1080 euro (2019: 3880). Podstawą jest tu formuła obliczeniowa zależna od zysków operacyjnych, która jest określona w umowie płacowej. Również w spółkach zależnych Audi obowiązują umowy o udziale w zyskach. Ponadto Audi wypłaca pracownikom AUDI AG, wynagradzanym zgodnie z układem zbiorowym pracy, specjalną premię w wysokości 1200 euro, w dowód uznania za ich elastyczność i zaangażowanie w pracy podczas pandemii.

Tradycyjnie stabilne przepływy pieniężne netto Audi wzrosły w pełnym wyzwań roku 2020 do łącznej kwoty 4 mld 589 mln euro (2019: 3 mld 160 mln). Wynika to przede wszystkim ze ściślejszej kontroli inwestycji i kosztów. Zwłaszcza inwestycje stałe zostały przez Audi znacznie zredukowane: ich udział wynosi 3,8 procent (2019: 4,9 procent). Sprzedaż w ramach Grupy Volkswagen udziałów w innej spółce, miała pozytywny wpływ na przepływy pieniężne netto w wysokości 1,5 mld euro. W związku z tym płynność netto, na poziomie 22 mld 377 mln euro (2019: 21 mld 754 mln), pozostaje stabilna i na wysokim poziomie.

By sprostać wyzwaniom związanym z transformacją w przemyśle motoryzacyjnym, Grupa Volkswagen łączy swoje zasoby. Z tego powodu na dorocznym walnym zgromadzeniu w 2020 roku, akcjonariusze zatwierdzili przymusowy wykup akcji zgodnie z prawem akcyjnym. W ten sposób wszystkie akcje będące w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych AUDI AG przeszły na rzecz Volkswagen AG. Był to ważny krok umożliwiający Audi utrzymanie silnej i konkurencyjnej pozycji w przyszłości. Synergia Grupy Volkswagen może być teraz wykorzystywana bardziej efektywnie. Kluczowym przykładem ścisłej współpracy w Grupie jest założona w połowie 2020 roku organizacja Car.Software, pracująca nad najbardziej zaawansowanym know-how w zakresie oprogramowania marek Grupy Volkswagen. Ta nowa spółka Grupy Volkswagen, w której prezes zarządu AUDI AG Markus Duesmann objął funkcję przewodniczącego rady nadzorczej, opracowuje zunifikowaną architekturę elektroniki i system operacyjny dla wszystkich marek Grupy. Pod koniec 2024 roku, nowa platforma oprogramowania będzie miała swoją premierę w pierwszym modelu Audi opartym na projekcie Artemis. System operacyjny będzie krok po kroku integrowany we wszystkich pojazdach Grupy Volkswagen. Dzięki budżetowemu przeniesieniu kosztów rozwoju do Car.Software Organization oraz dzięki wzrostowi efektywności Działu Rozwoju Technicznego, udział kosztów badań i rozwoju w roku obrotowym 2020 spadł do 7,3 procent (2019: 7,9 procent).

Inwestycje w przyszłe modele i rozwiązania techniczne pozostają w Audi na niezmienionym poziomie. W ten sposób cztery pierścienie bez przeszkód i przestojów systematycznie rozwijają swoją ofensywę elektromobilności. To biznesowe i strategiczne podejście widać w planowanych na najbliższe pięć lat inwestycjach. Prawie połowa z łącznej kwoty 35 miliardów euro zostanie przeznaczona na technologie przyszłości - z czego około 15 miliardów euro na samą elektromobilność i hybrydyzację.

W roku 2021 po raz pierwszy ponad połowa nowo wprowadzonych na rynek modeli będzie elektryczna lub zelektryfikowana. Rozpoczęło się to w lutym br., światową premierą Audi e-tron GT. W połowie roku pojawią się Audi Q4 e-tron i Audi Q4 e-tron Sportback: pierwsze w pełni elektryczne kompaktowe modele rodem z Ingolstadt. Ponadto, Audi wzbogaca swoją ofertę samochodów typu PHEV: w połowie serii aut z silnikami spalinowymi pojawi się w bieżącym roku model hybrydowy typu plug-in. Do roku 2025 Audi planuje zaoferować ponad 20 modeli w pełni elektrycznych i dąży do znacznego rozszerzenia oferty PHEV. Firma przewiduje, że do tego czasu około jednej trzeciej globalnych dostaw pojazdów do klientów stanowić będą samochody w pełni elektryczne i hybrydowe.

W realizacji założeń strategii elektromobilności decydującą rolę odgrywa rynek chiński. Koncern jeszcze bardziej rozszerza tu swoją obecność i celowo przeprowadza reorientację modelu biznesowego. Audi poczyniło ważny krok milowy, zakładając Audi FAW New Energy Vehicle Company, spółkę z wieloletnim partnerem, firmą FAW. Na bazie opracowanej wspólnie z Porsche platformy Premium Platform Electric (PPE), od 2024 roku w Changchun (Chiny) produkowane będą pojazdy elektryczne przeznaczone na rynek chiński. „Chiny są dla nas znaczącym dostawcą pomysłów technologicznych i kluczowym filarem długoterminowego sukcesu Audi” - mówi prezes zarządu AUDI AG, Markus Duesmann. „Szczególnie w segmencie premium widzimy w Chinach ogromny potencjał i dlatego będziemy dalej wzmacniać nasze portfolio produktów na tym największym dla nas rynku.” Do końca 2021 roku w Chinach, w funkcjonującej od dawna spółce joint venture FAW-Volkswagen, produkowanych będzie dwanaście modeli Audi.

W perspektywie do roku 2021, AUDI AG spodziewa się ożywienia światowej gospodarki, z zastrzeżeniem co do dalszego rozwoju sytuacji pandemicznej. „Na rok 2021 patrzymy z ostrożnym optymizmem” - mówi Arno Antlitz. „Chcemy kontynuować silną dynamikę z czwartego kwartału. Naszym ambitnym celem jest znaczny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.”

Mając w portfolio gamę atrakcyjnych produktów, AUDI AG spodziewa się wyraźnego wzrostu dostaw i przychodów ze sprzedaży w porównaniu z rokiem ubiegłym. Na rok 2021 przedsiębiorstwo planuje operacyjną rentowność ze sprzedaży na poziomie od 7 do 9 procent, a tym samym dąży do zbliżenia się do swojej strategicznego celu od 9 do 11 procent. Audi, jako producent segmentu premium, daje pierwszeństwo inwestycjom związanym z produktami i obniża swoją strategiczną strefę docelową dla inwestycji stałych o jeden punkt procentowy, do poziomu między 4 a 5 procent przychodów ze sprzedaży, a w zamian intensyfikuje inwestycje w produkty i technologie przyszłości. Zamiast dotychczasowych 5 do 6 procent, Audi planuje przeznaczyć na badania i rozwój 6 do 7 procent przychodów ze sprzedaży - podkreślając w ten sposób swoją siłę innowacyjną i przyspieszając transformację w dostawcę zrównoważonej i połączonej w sieć mobilności klasy premium.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

PAKOM Sp. z o.o.
Elmigo Sp. z o.o.
ktl.pl plus Sp. z o.o., Sp.k.
ELTEK Poland Sp. z o.o.
Coro-Tech Sp. z o.o.
Novacode Sp. z o.o.