Takoni
Stokvis Tapes
VIA
Galvanopartners
12 października 2021 r. zarządy spółek pośrednio zależnych od Boryszew S.A.: ICOS GmbH, THEYSOHN Kunststoff GmbH oraz THEYSOHN Formenbau GmbH (Grupa ICOS) podjęły decyzję o zamiarze zgłoszenia do właściwych sądów wniosków w sprawie ogłoszenia upadłości tych podmiotów.

Zgodnie z przedstawioną propozycją wnioski będą dotyczyć upadłości pod zarządem własnym realizowanej zgodnie z niemieckim prawem upadłościowym.

Na podjęcie decyzji przez Grupę ICOS wpływa pogarszająca się sytuacja w zakresie pozyskiwania nowych zamówień od głównych klientów, jak również odroczenie znacznej części planowanych zamówień, co spowodowało znaczący spadek sprzedaży. Dodatkowym czynnikiem negatywnie wpływającym na sytuację ww. podmiotów są wysokie koszty stałe spółek Grupy ICOS oraz obecna sytuacja rynkowa związana z ograniczeniami produkcji u głównych klientów, spowodowaną m.in. problemami z dostępnością półprzewodników oraz nieplanowanym wzrostem pozostałych kosztów działalności, ze szczególnym uwzględnieniem gwałtownie rosnących kosztów energii i surowców. Powyższe, zgodnie z przeprowadzonymi analizami, nie pozwala na uzyskanie minimalnej satysfakcjonującej rentowności dla prowadzonej działalności oraz perspektywy osiągniecia samofinansowania działalności przez ww. podmioty w racjonalnej perspektywie czasowej.

Boryszew S.A. wyjaśnia, iż działalność ww. podmiotów obejmuje produkcję zewnętrznych plastikowych elementów wyposażenia samochodów (nadkola, osłony podwozia, itp.) oraz produkcję wielkogabarytowych form wtryskowych, w związku z którą wygenerowała z I półroczu 2021 roku 72 mln zł przychodów ze sprzedaży, (w 2020 roku 129 mln zł). Działalność spółek Grupy ICOS, na poziomie wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) w I półroczu 2021 Grupa ICOS wygenerowała stratę w wysokości 9 mln zł, natomiast za 2020 rok strata wyniosła 36 mln zł.

W związku ze złożonym wnioskiem o upadłość Boryszew S.A. planuje dokonać odpisu wartości udzielonych pożyczek w kwocie ok. 87,3 mln zł, które obciążą jednostkowy wynik spółki w 2021 roku.

Boryszew S.A. wskazuje, iż przeprowadzenie upadłości pod zarządem własnym pozwoli na ukierunkowaną i kontrolowaną restrukturyzację, ograniczenie kosztów wygaszenia działalności nierentownych obszarów oraz zaspokojenie wierzycieli Grupy ICOS na optymalnym poziomie. Ponad powyższe, upadłość pod zarządem własnym pozwoli na sprawne i transparentne prowadzenie procesu wobec wszystkich interesariuszy, co pozwoli na skrócenie czasu procesu oraz będzie miała zasadniczy wpływ na utrzymanie reputacji i wizerunku Grupy Kapitałowej. Boryszew S.A. szacuje, że koszty wsparcia procesu upadłości nie przekroczą kwoty 2,0 mln euro.

Zarząd Boryszew będzie informował w kolejnych raportach o dalszych istotnych etapach powyższego procesu.

ICOS GmbH (siedziba w Salzgitter), THEYSOHN Kunststoff GmbH (siedziba w Salzgitter) oraz THEYSOHN Formenbau GmbH (siedziba w Langenhagen) należą do Boryszew Automotive Plastics, spółki zależnej Boryszew S.A. Do portfelu polskiej Grupy trafiły w 2012 roku.
0
Udostępniono
Siemens
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

RAMPF Production Systems GmbH & Co.
TIMRET Sp. z o.o.
Craemer GmbH
Gumitex Sp. z o.o. Sp.k.
Gebrueder Peitz Polska Sp. z o.o.
QualityHUB24