Automotive CEE Day 2020
Stokvis Tapes (do 14 lipca 2020)
Myzer (do 15.05.2021)
Grafe (do 17.12.2020)
VIA (do 31.12.2020)
Solar (do 25 czerwca2021)
Icetech (do 21.10.2020)
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)
Zarząd Boryszew S.A  w związku z przygotowywaniem jednostkowych oraz skonsolidowanych danych finansowych na potrzeby raportu za I kwartał 2020 roku, przekazała informację na temat możliwego naruszenia kowenantu finansowego.

Dotyczy on relacji zadłużenia do wskaźnika EBITDA tj. odpowiednio wskaźnika długu netto do EBITDA , który będzie testowany w oparciu o opublikowane skonsolidowane sprawozdania finansowe na koniec I kwartału 2020 roku, wynikającego z umów kredytowych zawartych pomiędzy spółką a Bankami finansującymi Grupę.

Zgodnie z zapisami obowiązujących umów spółka zobowiązała się do utrzymania w okresie kredytowania, na dzień kończący każdy kwartał kalendarzowy wskaźnika dług netto / EBITDA dla skonsolidowanych danych finansowych na poziomie nie wyższym niż 3,50, przy czym zgodnie z wstępnie szacowanymi wynikami wskaźnik ten kształtować się będzie na poziomie 3,76 (odpowiednio wskaźnik finansowy dług brutto / EBITDA dla skonsolidowanych danych finansowych na poziomie nie wyższym niż 3,70 przy czym zgodnie z wstępnie szacowanymi wynikami wskaźnik ten kształtować się będzie na poziomie 4,19).

Dodatkowo w dwóch spółkach zależnych Segmentu Motoryzacja (Grupa BAP) możliwe jest naruszenie kowenantu w wyniku nieosiągnięcia ustalonego poziomu wskaźnika rentowności na poziomie zysku ze sprzedaży segmentu motoryzacyjnego Grupy Kapitałowej Boryszew, który będzie testowany w oparciu o opublikowane skonsolidowane sprawozdania finansowe na koniec I kwartału 2020 roku, a przez to naruszenia jednego z warunków umowy kredytowej o wspólny limit kredytowy, której poręczycielem jest Boryszew S.A.

Przyczyną nieosiągnięcia zadeklarowanych w umowach kredytowych wskaźników było w szczególności pogorszenie koniunktury gospodarczej oraz ograniczenia logistyczne wpływające istotnie na trwałość łańcucha dostaw oraz ograniczenia produkcyjne w branży motoryzacyjnej spowodowane rozwojem epidemii koronawirusa. Powyższe skutkowało koniecznością czasowego wstrzymania działalności produkcyjnej w zakładach produkcyjnych spółek Grupy Maflow i Grupy BAP, o czym Boryszew S.A. informował m.in. w raporcie bieżącym nr 5/2020.

W związku z formułą wyliczenia wskaźnika, zakładającą kalkulację poziomu EBITDA dla czterech kolejnych kwartałów spółka ocenia, iż poziom wskaźnika będzie utrzymywał się ponad ustalonymi w Umowach przynajmniej do końca 2020 roku.

Mając powyższe na uwadze zarząd spółki wystąpił do banków kredytujących z wnioskiem o odstąpienie od ewentualnych sankcji wynikających z umów kredytowych, związanych z naruszeniem wyżej wymienionego kowenantu finansowego i czasowej zmiany wymaganych wskaźników finansowych. Zgodnie ze wstępną informacją dotyczącą terminów podjęcia decyzji w sprawie wniosku uzyskaną od zainteresowanych banków, Spółka powinna otrzymać informację o ich decyzjach w lipcu bieżącego roku. O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z opisanymi powyżej okolicznościami Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

BWI Poland Technologies Sp. z o.o.
ecocolor sp. z o.o.  KTL-kataforeza
ELTEK Poland Sp. z o.o.
KLG Sp. z o.o.
Bodycote Polska Sp. z o.o.
 Trojan Manufacturing Ltd.