Stokvis Tapes
Aalberts
VIA
W czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 10,4% w porównaniu z czerwcem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 18,1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z majem br. spadła o 0,3%.

W okresie styczeń – czerwiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 13,6% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 18,2%.


Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 10,5% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,9% niższym w porównaniu z majem br.

W większości głównych grupowań przemysłowych w czerwcu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr inwestycyjnych zwiększyła się o 18,4%, dóbr związanych z energią – o 15,1%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 11,4% oraz dóbr zaopatrzeniowych – o 7,3%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 7,9%.

Według wstępnych danych w czerwcu br., w stosunku do czerwca ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 29 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 47,8%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 26,9%, w produkcji maszyn i urządzeń – o 26,4%, chemikaliów i wyrobów chemicznych oraz wyrobów z metali – po 18,5%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 16,8%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 14,3%, w produkcji papieru i wyrobów z papieru – o 10,5%.
gus dynamika 2022 06Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z czerwcem ub. roku, wystąpił w 5 działach, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 10,6%, metali – o 7,2%, mebli – o 1,4%.

W porównaniu z majem br., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w czerwcu br. odnotowano w 19 działach przemysłu, m.in. w produkcji metali – o 10,6%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 6,7%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 6,6%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 6,4%, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 5,1%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 4,0%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem br., wystąpił w 15 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 49,6%, w produkcji napojów – o 14,2%, maszyn i urządzeń – o 7,1%, urządzeń elektrycznych – o 6,4%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 6,1%.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Stokvis Tapes Polska Sp. z o.o.
Smart Project Rokicki Śliwka Sp. k.a.
NESDESIGN Sp. z o.o.
Protomatic Sp. z o.o.
ELPLC S.A.
Gumitex Sp. z o.o. Sp.k.