VIA
W grudniu 2022 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 1,0% w porównaniu z grudniem 2021 r., kiedy notowano wzrost o 16,3% w stosunku do analogicznego okresu 2020 r., natomiast w porównaniu z listopadem 2022 r. spadła o 6,4%.

W okresie styczeń – grudzień 2022 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 10,2% wyższa w porównaniu z 2021 rokiem, kiedy notowano wzrost o 14,8% w stosunku do analogicznego okresu 2020 r.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w grudniu 2022 r. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,6% wyższym niż w analogicznym miesiącu 2021 r. i o 0,7% wyższym w porównaniu z listopadem 2022 r.

Spośród głównych grupowań przemysłowych w grudniu 2022 r. odnotowano wzrost w skali roku produkcji dóbr inwestycyjnych - o 10,7% oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych - o 8,9%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr związanych z energią - o 11,9%, dóbr konsumpcyjnych trwałych - o 7,9% oraz dóbr zaopatrzeniowych - o 2,5%.

Według wstępnych danych w grudniu 2022 r., w stosunku do grudnia 2021 r., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 17 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 18,2%, maszyn i urządzeń - o 18,1%, urządzeń elektrycznych - o 12,6%, wyrobów z metali - o 8,3%, artykułów spożywczych – o 8,0%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 5,1%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 4,0%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem 2021 r., wystąpił w 17 działach, m.in. w produkcji metali 0 o 21,8%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 16,3%, w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 10,7%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 10,3%, papieru i wyrobów z papieru - o 9,5%, mebli - o 7,2%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 7,1%.
gus dynamika 2022 12W porównaniu z listopadem 2022 r., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w grudniu 2022 r. odnotowano w 20 działach przemysłu, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 27,7%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 21,1%, metali - o 19,4%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 17,3%, wyrobów z metali - o 14,1%, papieru i wyrobów z papieru - o 13,2%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 13,0%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 11,9%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem 2022 r., wystąpił w 14 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 58,1%, w produkcji napojów - o 14,7%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 10,5%, w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 8,6%.
0
Udostępniono
Automotivr CEE Day
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

GREG-PLAST
1Logistics Żuralski Sp. z o.o.
MWM Business Solutions Sp. z o.o.
Galwanizer Sp. z o.o.
Bodycote Polska Sp. z o.o.
Craemer GmbH