1LOGISTICS ŻURALSKI
Manutan
Stokvis Tapes
1LOGISTICS ŻURALSKI
Aalberts
VIA
CABKA
robohakaton
Sigfox
Gotec
W lipcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 9,8% w porównaniu z lipcem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 1,1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z czerwcem br. spadła o 3,9%.

W okresie styczeń - lipiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 17,0% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano spadek o 5,2%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lipcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 12,6% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,7% wyższym w porównaniu z czerwcem br.

W większości głównych grupowaniach przemysłowych w lipcu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr zaopatrzeniowych zwiększyła się o 15,7%, dóbr związanych z energią - o 10,3%, dóbr inwestycyjnych - o 7,2%, dóbr konsumpcyjnych trwałych - o 6,4%. Zmniejszyła się nieznacznie produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych - o 0,1%.

Według wstępnych danych w lipcu br., w stosunku do lipca ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych - o 26,4%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 25,9%, metali - o 22,3%, wyrobów z metali - o 21,5%, maszyn i urządzeń - o 18,6%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 16,6%, w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 13,8%, papieru i wyrobów z papieru - o 12,2%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lipcem ub. roku, wystąpił w 7 działach, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 4,7%, mebli - o 2,4%.
dynamika produkcji sprzedanej lipiec 2021 wybraneW porównaniu z czerwcem br., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w lipcu br. odnotowano w 26 działach przemysłu, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 12,9%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 11,8%, pozostałego sprzętu transportowego - o 9,6%, maszyn i urządzeń - o 9,4%, mebli - o 7,8%, urządzeń elektrycznych - o 7,6%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 6,2%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z czerwcem br., wystąpił w 8 działach, w tym m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 5,0%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 4,1%, w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 4,0%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 3,8%.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Automationstechnik Sp. z o.o.
Heute Service Sp. z o.o.
PID-MILL Piotr Dydio
LINEX Sp. z o.o.
1Logistics Żuralski Sp. z o.o.
item Polska Sp. z o. o.