Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,7% wyższym w porównaniu z grudniem ub. roku.

W trzech głównych grupowaniach przemysłowych w styczniu br. odnotowano spadek produkcji w skali roku. Produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych zmniejszyła się o 5,2%, dóbr związanych z energią - o 4,9%, a dóbr inwestycyjnych - o 1,3%. Zwiększyła się natomiast produkcja dóbr zaopatrzeniowych - o 4,4% oraz dóbr konsumpcyjnych trwałych - o 3,7%.

Według wstępnych danych w styczniu br., w stosunku do stycznia ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 15 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elek-trycznych - o 31,3%, w gospodarce odpadami; odzysku surowców - o 12,5%, w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 8,6%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 5,9%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 4,9%, w produkcji metali - o 4,6%, chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 4,3%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem ub. roku, wystąpił w 19 działach, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 20,4%, napojów - o 11,3%, wyrobów farmaceutycznych - o 6,1%, pozostałego sprzętu transportowego - o 5,7%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 3,5%.

W porównaniu z grudniem ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w styczniu br. odnotowano w 26 działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 44,8%, napojów - o 30,1%, maszyn i urządzeń - o 29,5%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 13,9%, wyrobów farmaceutycznych - o 12,7%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatne-go (lignitu) - o 9,7%, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 8,1%, wyrobów z pozo-stałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 7,3%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem ub. roku, wystąpił w 8 działach, m.in. w produkcji metali - o 45,0%, chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 11,3%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 9,9%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 9,0%, papieru i wyrobów z papieru - o 8,4%.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Holzverpackung Hüfingen Sp. z o.o.
Lüttgens Polska Sp. z o.o. Sp.k.
CAMdivision Sp. z o.o.
ARRK Shapers Polska Sp. z o.o.
MX norm Sp. z o.o.
item Polska Sp. z o. o.