Stokvis Tapes
1LOGISTICS ŻURALSKI
1LOGISTICS ŻURALSKI
Manutan
VIA
Aalberts
CABKA
Gotec
Sigfox
17 listopada 2021 r., została zawarta umowa o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, w związku z realizacją przez Cromodora Wheels Sp. z o.o.


Pomoc przyznana jest w związku z inwestycją realizowaną przez przedsiębiorcę w latach 2021 - 2025, polegającej na „Utworzeniu nowego zakładu produkcji felg aluminiowych dla branży motoryzacyjnej w Kielcach (woj. świętokrzyskie)”.

Cromodora Wheels w związku z zawarciem umowy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii zobowiązał się m.in. do:
 1. utworzenia w związku z Inwestycją w Kielcach, woj. świętokrzyskie, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2026 r., co najmniej 250 nowych miejsc pracy, w tym 35 dla osób z wyższym wykształcenie;
 2. utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego utworzenia, przy czym warunek utrzymania nowych miejsc pracy weryfikowany będzie w oparciu o średnioroczne zatrudnienie w poszczególnych latach spełniania tego warunku;
 3. poniesienia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2026 r. kosztów Inwestycji w wysokości co najmniej 628 943 594,60 zł;
 4. przeszkolenia, od dnia rozpoczęcia Inwestycji do zakończenia okresu jej utrzymania, co najmniej 250 pracowników zatrudnionych w związku z Inwestycją w celu uzyskania, uzupełnienia lub doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w ramach szkoleń nieobowiązkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz poniesienia w związku z tym, do zakończenia okresu utrzymania Inwestycji, kosztów w wysokości co najmniej 1 750 000,00 zł;
 5. utrzymania w województwie świętokrzyskim, zgodnie z rozporządzeniem 651/2014, Inwestycji o wartości początkowej wskazanej w pkt 3 przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji Inwestycji;
 6. nawiązania współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 – 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 i 619 ) polegającej na zlecaniu wykonania badań naukowych lub prac rozwojowych, sponsorowaniu badań naukowych, zlecaniu realizacji programów kształcenia, udziale w programie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki „Doktorat Wdrożeniowy” oraz innych programach lub przedsięwzięciach ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki związanych z realizacją szkół doktorskich, lub finansowaniu udziału studentów w procesie kształcenia na profilu praktycznym, w tym m.in. w formie kształcenia dualnego, poprzez stypendia, organizowanie staży lub zatrudnienia, udziale w konsorcjach badawczych współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zakupie patentów i licencji od podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki lub ich spółek celowych, wyposażeniu podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki w sprzęt laboratoryjny niezbędny do prowadzenia badań, wyposażenia szkół ponadpodstawowych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zadań dydaktycznych lub praktycznych, współorganizowaniu w ramach uczelni  i współfinansowaniu studenckich centrów szkoleniowych oferujących specjalistyczne kursy, których celem jest doskonalenie kompetencji wymaganych w działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę i poniesienia w związku z tą współpracą, w okresie utrzymania Inwestycji, kosztów;

Minister udzieli Cromodora Wheels  w latach 2022-2026 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kosztów inwestycji w maksymalnej kwocie 66 914 077,43 zł.

Pomoc zostanie wypłacona w częściach:

 • ww roku 2022 w kwocie nie wyższej niż 20 510 003,12 zł;
 • w roku 2023 w kwocie nie wyższej niż 25 806 061,54 zł;
 • w roku 2024 w kwocie nie wyższej niż 3 656 895,46 zł;
 • w roku 2025 w kwocie nie wyższej niż 13 350 887,17 zł;
 • w roku 2026 w kwocie nie wyższej niż 3 590 230,14 zł.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

YETICO S.A.
NGplast Sp. z o.o. - opakowania przemysłowe
ktl.pl plus Sp. z o.o., Sp.k.
Bodycote Polska Sp. z o.o.
MM Systemy Sp. z o.o.
Sigfox Poland Sp. z o.o.