Sandvik
Manutan
Stokvis Tapes
VIA
Aalberts
Gotec
14 czerwca 2022 roku Zarząd Sanok Rubber Company S.A. podjął uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji "Kierunków strategicznych rozwoju Grupy Sanok Rubber Company na lata 2022-2024" (Kierunki strategiczne).

W ramach Kierunków strategicznych, po długoterminowym ukierunkowaniu rozwoju Grupy na segment produktów dla motoryzacji, Emitent skupi się na rozwoju pozostałych segmentów działalności, stawiając w centrum kwestię maksymalizacji osiąganych marż.

W szczególności Spółka zakłada:
  • wzrost efektywności biznesowej z koncentracją na segmentach i produktach o wyższych marżach,
  • wzrost skali działania i wyników finansowych,
  • zrównoważoną dywersyfikację z potencjalnym wygaszaniem najmniej rentownych działalności w celu przyspieszenia rozwoju obszarów o wyższej marży i dobrych perspektywach.

Wzrost organiczny ma dotyczyć w głównej mierze segmentów z relatywnie wysokimi marżami i wysokim potencjałem wzrostu sprzedaży - mieszanki, infrastruktura, przenoszenie napędów, produkty dla medycyny. Z kolei zakładana aktywność w obszarze potencjalnych przejęć ma na celu osiągnięcie wyższego poziomu dywersyfikacji produktowej oraz ma sprzyjać transformacji w kierunku dostaw rozwiązań systemowych (potencjalne akwizycje w segmentach spoza motoryzacji).

W ramach możliwych inwestycji M&A Grupa Sanok Rubber jest zainteresowany jedynie takimi aktywami z segmentów non-automotive, które od razu po przejęciu pozwolą na pozytywną kontrybucję do wyników skonsolidowanych Grupy. Z kolei w segmencie automotive celem spółki jest m.in. wzrost marż, maksymalne wykorzystanie zbudowanych mocy produkcyjnych oraz wykorzystanie potencjału elektromobilności i know-how w tym zakresie. We wszystkich segmentach biznesowych Grupa Sanok Rubber zamierza kontynuować filozofię "lean", intensyfikację działalności R&D, rozwój kompetencji przyszłości, innowacyjności i przedsiębiorczości na wszystkich poziomach. Spółka zamierza budować przewagi konkurencyjne poprzez efektywność operacyjną i technologiczną.

Emitent zamierza długoterminowo pozostać spółką dywidendową (w latach 2017-2021 ponad 230 mln zł wypłaconych dywidend), jednakże ze względu na plany inwestycyjne, w tym dotyczące aktywności M&A, R&D oraz transformacji energetycznej Zarząd Sanok Rubber Company S.A. może czasowo rekomendować wstrzymanie jej wypłaty.

Zmienność i nieprzewidywalność uwarunkowań prowadzonej działalności biznesowej jest powodem odstąpienia przez Zarząd od podania do publicznej wiadomości celów liczbowych w obszarze generowanych rezultatów finansowych.

Grupa Sanok Rubber zamierza kontynuować podejmowanie licznych inicjatyw ESG. Prowadzi swoją działalność biznesową w sposób odpowiedzialny społecznie, nastawiony na zrównoważony wzrost z zachowaniem najwyższej dbałości o aspekty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną zdrowia i jakości życia swoich pracowników, poszanowaniem i ochroną środowiska naturalnego. W 2021 roku spółka została wyróżniona jako Lider Świadomości Klimatycznej w raporcie Climate Crisis Awareness 2021 opracowanym przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) i Bureau Veritas. Celem strategicznym Emitenta jest rozszerzanie palety działań zorientowanych na zrównoważony wzrost i konsekwentna ich realizacja.

Grupa Sanok Rubber zakłada kontynuację długofalowych działań w celu redukcji śladu węglowego o około 9,5% do roku 2030, przy istotnej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Rozważane jest zastąpienie kotłowi węglowej innym źródłem energii, w tym potencjalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE). W roku 2021 udział OZE w nabywanej przez Spółkę energii elektrycznej wynosił ponad 20%. Do 2025 roku Grupa planuje dalszy wzrost udziału OZE w strukturze wykorzystywanej energii elektrycznej. Spółka rozważa także inwestycję we własną farmę fotowoltaiczną w Sanoku.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Kerafol Keramische Folien GmbH Co KG
KAISER+KRAFT Sp. z o.o.
VEOLIA Water Technologies Sp. z o.o.
MM Systemy Sp. z o.o.
Coro-Tech Sp. z o.o.
VIA Technika Obróbki Powierzchniowej Sp. z o.o.