Takoni
Stokvis Tapes
VIA
Galvanopartners
Mangata Holding, polska grupa przemysłowa działająca w segmentach produkcji podzespołów i komponentów dla motoryzacji, armatury i automatyki przemysłowej oraz elementów złącznych, w I kwartale br. zaraportowała 277,3 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, osiągnięty wynik były wyższy o 5,3% w porównaniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku.

W raportowanym okresie Grupa zachowała wysoką rentowność na sprzedaży brutto, która wyniosła 22,6%. EBITDA za I kwartał 2023 r. wyniosła 40,8 mln zł wobec 41,2 mln zł analogicznym okresie 2022 r. Holding wypracował skonsolidowany zysk netto w wysokości 22,1 mln zł.

- Wypracowaliśmy rekordowy poziom kwartalnych przychodów. To już piąty kwartał z rzędu, w którym przychody przekraczają 250 milionów złotych. Sprzedażowo wchodzimy na nową trajektorię, biorąc jednak pod uwagę sytuację makroekonomiczną zakładamy pewną stabilizację biznesu. Pomimo wysokiej inflacji utrzymujemy dobrą rentowność - mówi Leszek Jurasz, prezes zarządu, dyrektor generalny spółki Mangata Holding - W dłuższej perspektywie na popyt rynkowy we wszystkich segmentach operacyjnych Holdingu wpłynąć mogą sygnały o spowolnieniu gospodarczym. Portfele zamówień w spółkach Grupy nadal utrzymują się na bezpiecznych poziomach, jednak odnotowujemy przesunięcia w terminach zamówień klientów, a także spowolnienia w napływie nowych zamówień do realizacji - dodaje.

Struktura kapitałowa świadczy o wysokim poziomie bezpieczeństwa finansowego. Sytuacja finansowa i płynnościowa Grupy jest stabilna, a posiadane środki pieniężne oraz dostępne linie kredytowe świadczą o wysokiej elastyczności finansowej. Spółki Grupy nie doświadczają problemów w obszarze terminowej regulacji należności przez kontrahentów.

- Posiadamy odpowiednie środki finansowe pozwalające na optymalne funkcjonowanie Holdingu oraz realizację naszego programu inwestycyjnego. Jeśli chodzi o zadłużenie to w raportowanym okresie zredukowaliśmy dług netto o 11 mln zł - do kwoty 159 mln zł. Dzięki utrzymaniu wysokiego skumulowanego wyniku EBITDA, wskaźnik zadłużenia netto Grupy spadł poniżej 1 pkt do wartości 0,95 - powiedział Kazimierz Przełomski, wiceprezes zarządu - dyrektor finansowy spółki Mangata Holding.

Mangata konsoliduje potencjały spółek z branży automotive
Segment podzespołów dla motoryzacji i komponentów pozostaje najważniejszym segmentem sprzedaży Grupy, generując 56% ogółu przychodów Holdingu. Po trzech miesiącach 2023 r. spółki segmentu zwiększyły poziomy przychodów o 9,1 mln zł do kwoty 155,7 mln zł. Sprzedaż podzespołów do samochodów ciężarowych i dostawczych odpowiada za około 31% przychodów ze sprzedaży segmentu, a sprzedaż podzespołów do samochodów osobowych stanowi około 27% wypracowywanych w tym obszarze przychodów. Wpływ na wzrost przychodów miały indeksacje cenowe wynikające ze wzrostów cen kluczowych surowców i energii, a także wybrany asortyment, zarówno do samochodów osobowych jak i ciężarowych.

- Sukcesywnie wdrażana dywersyfikacja branżowa wspiera rozwój sprzedaży zarówno poza branże automotive, ale także w ramach branży automotive. Rynek jest nadal narażony na wahania wynikające z ograniczonej dostępności komponentów elektronicznych. W pierwszym kwartale spółki segmentu mierzyły się także z przesunięciami w zamówieniach ze strony klientów, postojami w niektórych zakładach OEM, które były efektem zaburzeń w łańcuchach dostaw do fabryk motoryzacyjnych. Wyniki po I kwartale 2023, potwierdzają przewidywania o odbudowującym się potencjale na rynku i dobrych perspektywach całego roku 2023. Należy jednak zauważyć, że wyniki branży automotive na świecie (a szczególności w Europie) będą jeszcze dalekie od tych sprzed pandemii. W II kwartale i dalszej części 2023 roku przewidujemy wzrosty produkcji w branży automotive. Sygnalizowane spowolnienie oraz spadki na rynku energii, surowców, powodują także obniżenie poziomu zamówień z branż innych niż motoryzacja. Firmy, zwłaszcza z Niemiec, zintensyfikowały poszukiwania dostawców z obszarów o niskich kosztach energii czy robocizny, jak Indie czy Turcja. Mimo wielu wyzwań, spółki Grupy uruchamiają nowe projekty także w segmencie komponentów do samochodów elektrycznych, budując kompetencje w tej grupie wyrobów - mówi Leszek Targosz, członek zarządu, dyrektor ds. strategii rynkowej spółki.

W grudniu ub.r. spółki Kuźnia Polska i MCS przyjęły plan połączenia. Kluczowymi celami połączenia spółek jest wzmocnienie pozycji rynkowej połączonych podmiotów oraz zwiększenie efektywności procesowej/operacyjnej. Pod koniec kwietnia br. akcjonariusze Kuźni Polskiej oraz wspólnicy MCS podjęli decyzję o połączeniu firm. Spółki złożyły wniosek do rejestru przedsiębiorców KRS o rejestrację połączenia na dzień 1 czerwca.

- Funkcjonujemy w nieprzewidywalnych i mocno zmieniających się warunkach. Dlatego wzmacniamy naszą strukturę. Temu też ma służyć konsolidacja spółek z Żor i Skoczowa. Osiągnięte synergie i ograniczenie kosztów funkcjonowania zapewnią nam wzrost konkurencyjności na rynku - mówi Michał Jankowiak, członek zarządu oraz dyrektor ds. strategii operacyjnej i inwestycji Mangaty Holding.

Stabilna sprzedaż elementów złącznych oraz w segmencie armatury i automatyki przemysłowej
Poziom sprzedaż w segmencie elementów złącznych, reprezentowany przez spółkę Śrubena Unia, utrzymał się na takim samym poziomie jak w analogicznym okresie w 2022 r. i wyniósł 62,7 mln zł (62,9 mln zł w I kwartale 2022 r.). Wzrost cen sprzedaży zamortyzował niższy, w porównaniu do 3 miesięcy 2022 roku, wolumen sprzedaży.

W segmencie armatury i automatyki przemysłowej (pomimo ograniczenia sprzedaży na rynki rosyjski, białoruski oraz ukraiński) w I kwartale br. odnotowano wzrost sprzedaży o 8,7% w stosunku do 3 miesięcy 2022 roku, do kwoty 58,4 mln zł. Wysoki poziom dywersyfikacji produktowej (w zakresie armatury i odlewów) oraz geograficznej pozwolił nam na rozwój nowych kierunków sprzedaży. Podobnie jak w przypadku pozostałych segmentów, czynnikiem wpływającym na wartość przychodów ze sprzedaży były indeksacje cenowe wynikające z wyższych cen materiałów i energii.

Udana dywersyfikacja geograficzna
Grupa sukcesywnie dywersyfikuje geograficznie przychody ze sprzedaży realizując sprzedaż na ok. 70 rynkach zagranicznych. Sukcesywnie wdrażane kolejne sankcje dotyczące sprzedaży na rynki rosyjski i białoruski ograniczyły rozwój sprzedaży segmentu armatury w tym regionie. Mając na uwadze perspektywę dalszych ograniczeń dla rynku rosyjskiego, Grupa intensyfikuje działania rynkowe segmentu armatury szczególnie na rynku krajowy.

W I kwartale br. udział sprzedaży na rynki zagraniczne wyniósł 72,7%, podczas gdy w okresie styczeń-marzec 2022 r. 66,6%. Mangata Holding zanotowała wzrost sprzedaży o 4,4% (do wartości 140,1 mln zł) do krajów Unii Europejskiej, które są jej największym odbiorcą. Z uwagi na malejący wewnętrzny popyt na rynku rodzimym, sprzedaż w Polsce w omawianym okresie spadła o 12,3 mln zł do 75,6 mln zł. Natomiast skonsolidowane przychody do pozostałych obsługiwanych rynków zagranicznych wzrosły w pierwszym kwartale aż o 48,9% do kwoty 61,7 mln zł. Głównymi kierunkami wśród krajów Unii Europejskiej są Niemcy, Finlandia oraz Czechy. W gronie kluczowych odbiorców pozostają również klienci z USA.
0
Udostępniono
baza dostawcow
Siemens

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Kempny Komponenty
Nifco Poland Sp. z o.o.
MESH Works Inc.
Gebrueder Peitz Polska Sp. z o.o.
SJM EUROSTAT SAS
NESDESIGN Sp. z o.o.