10 września br. zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji zawarł aneksy do umów przedstępnych z 5 sierpnia br zawartych z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP).

1. aneks nr 1 do przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą RAFAKO Ebus Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu EBUS), tj. spółki zależnej od RAFAKO S.A. w restrukturyzacji, zawartej 5 sierpnia 2020 r. z ARP  (Przedwstępna Umowa Sprzedaży Udziałów), dalej jako "Aneks do Sprzedaży Udziałów";
2_ aneks nr 1 do przedwstępnej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa funkcjonującej jako oddział RAFAKO S.A. w restrukturyzacji działający pod nazwą RAFAKO S.A. Oddział w Solcu Kujawskim (ZCP), zawartej 5 sierpnia 2020 r. pomiędzy EBUS a RAFAKO S.A. przy udziale ARP (Przedwstępna Umowa Sprzedaży ZCP), dalej jako: "Aneks do Sprzedaży ZCP ".

Na podstawie Aneksu do Sprzedaży Udziałów, strony dokonały zmiany warunków zawieszających poprzez dodanie nowego warunku w postaci uzyskania zgody nadzorcy układu na zawarcie przyrzeczonych umów sprzedaży, które mają zostać zawarte w wykonaniu Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Udziałów oraz Przedwstępnej Umowy Sprzedaży ZCP.

Poza powyższym, strony dokonały zmiany terminów na zawarcie przyrzeczonych umów, której mają zostać zawarte w wykonaniu Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Udziałów oraz Przedwstępnej Umowy Sprzedaży ZCP. Zgodnie z Aneksem do Sprzedaży Udziałów, warunkowa przyrzeczona umowa sprzedaży udziałów EBUS zostanie zawarta do dnia 13 października 2020 r., o ile do dnia 12 października 2020 r. spełnią się warunki zawieszające określone w Przedwstępnej Umowie Sprzedaży Udziałów, Przedwstępnej Umowie Sprzedaży ZCP oraz ww. aneksach do tych umów.

Poza powyższym, strony na mocy Aneksu do Sprzedaży Udziałów oraz Aneksu do Sprzedaży ZCP dokonały zmian wynikających z faktu otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

5 sierpnia br. spółka RAFAKO S.A. zawarła dwie przedwstępne umowy związane ze sprzedażą spółki RAFAKO EBUS Sp. z o.o.

Zawarte umowy:
  1. ze spółką pod firmą Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (ARP) przedwstępną umowę sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą RAFAKO EBUS Sp. z o.o. (EBUS), tj. spółki zależnej od RAFAKO S.A. (Przedwstępna Umowa Sprzedaży Udziałów), w której to umowie strony zobowiązały się zawrzeć umowę sprzedaży 100% udziałów EBUS w zamian za zapłatę ceny sprzedaży w wysokości 15.000,00 zł;
  2. z EBUS przy udziale ARP przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa funkcjonującej jako oddział Emitenta działający pod nazwą Rafako S.A. Oddział w Solcu Kujawskim (ZCP) (Przedwstępna Umowa Sprzedaży ZCP), w której to umowie strony zobowiązały się zawrzeć umowę sprzedaży ZCP w zamian za zapłatę ceny sprzedaży w wysokości 30.985.000,00 zł.
Na podstawie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Udziałów, RAFAKO S.A. oraz ARP zobowiązali się zawrzeć warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym EBUS, po ziszczeniu się warunków zawieszających, które obejmują m.in.:
  1. uzyskanie pozytywnego wyniku badania technologicznego rozwiązań wchodzących w skład ZCP,
  2. uzyskanie przez RAFAKO S.A. oraz ARP stosownych zgód korporacyjnych, _3_ uzyskanie przez RAFAKO S.A. zgód instytucji finansowych na zbycie udziałów EBUS oraz ZCP oraz zniesienie obciążeń,
  3. uzyskanie zgód kluczowych kontrahentów RAFAKO S.A. odnoszących się do ZCP na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z zawartych umów,
  4. zawarcie przez RAFAKO S.A. oraz EBUS, przy udziale ARP, umowy przyrzeczonej sprzedaży ZCP.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

FIUKA Polska Sp. z o.o.
Härter Technika Wytłaczania Sp. z o.o. Sp.k.
Hauck Heat Treatment Sp. z o.o.
Müller - Die lila Logistik Polska Sp. z o.o.
Malbox The Stamping Company
KLGS Sp. z o.o.