Stokvis Tapes
Manutan
VIA
Aalberts
Gotec
4 czerwca 2020 r. Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji podjął decyzję o dokonaniu szeregu jednorazowych operacji o charakterze księgowym obejmujących dokonanie odpisów aktualizacyjnych wartość należności i utworzenie rezerw, w związku z czym w tym samym dniu zakończony został proces agregacji wstępnych danych finansowych realizowany na potrzeby sporządzenia jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za 2019 rok i w konsekwencji podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za wyżej wymieniony okres.

Wskazane powyżej jednorazowe operacje o charakterze księgowym obciążające wyniki 2019 roku obejmują:
 • odpisy aktualizacyjne w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych na łączną kwotę 23,1 mln zł )w tym odpis aktualizacyjny należności od spółki powiązanej URSUS Dystrybucja sp. z o.o. w restrukturyzacji w wysokości ok. 20,8 mln zł, którego wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe został wyłączony w procesie konsolidacji)
 • odpisy aktualizacyjne w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych na łączną kwotę ok. 2,3 mln zł,
 • ujęcie w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym rezerwy na odsetki od zaległości handlowych oraz finansowych na łączną kwotę 5,4 mln zł,
 • ujęcie w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym rezerwy na karę w kwocie 2,0 mln zł.

Spółka wskazuje, iż wskazane powyżej operacje mają charakter księgowy i wobec trwającego postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływają na zmianę sytuacji płynnościowej firmy.

Mając powyższe na uwadze, spółka prezentuje jednostkowe wyniki finansowe osiągnięte przez spółkę w 2019 roku:
 • wstępne przychody netto ze sprzedaży wyniosły 54,9 mln zł (w tym 14,7 mln zł dotyczy działalności zaniechanej - sprzedanej dywizji w Opalenicy), co oznacza, że były one niższe o 31,9 mln zł od przychodów uzyskanych w porównywalnym okresie 2018 roku, co przekłada się na spadek o około 37%,
 • wstępna strata netto wyniosła 74,6 mln zł co oznacza istotną zmianę straty w porównaniu z 2018 rokiem - zmniejszenie o 29,7 mln zł (zmniejszenie o około 28%).

Poniżej zaprezentowano skonsolidowane wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Kapitałową spółki w 2019 roku:
 • wstępne przychody netto ze sprzedaży wyniosły 95,6 mln zł, co oznacza, że były one niższe o 119,0 mln zł od przychodów uzyskanych w porównywalnym okresie 2018 roku, co przekłada się na spadek o około 55%,
 • wstępna strata netto wyniosła 87,2 mln zł co oznacza istotną zmianę straty w porównaniu z 2018 rokiem - zmniejszenie o 63,5 mln zł (zmniejszenie o około 42%).


Wskazane powyżej poziomy straty netto w 2019 r. między innymi wynikały z poniższych czynników:
 • aktualna sytuacja w branży związana z sytuacją systematycznego spadku przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym ciągników jak i maszyn rolniczych. Kluczowym aspektem, który wpływa na popyt na polskim rynku jest niska realizacja wypłat dopłat do zakupów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niski wolumen sprzedaży w sposób istotny przełożył się na całościowo niższą rentowność produktów, które nie pokrywają obecnie kosztów stałych produkcji;
 • istotne pogorszenie się sytuacji płynnościowej spółki wynikające z istotnych ograniczeń w zakresie możliwości zaciągania zewnętrznego finansowania w bankach i innych instytucjach oraz konieczność dokonywania zakupów od dostawców po przedpłaceniu za towar;
 • spowodowane brakiem niezbędnego poziomu płynności finansowej niepozyskiwanie i nierealizowanie kontraktów na dostawy autobusów.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

 bekuplast S.A.
Shot Blasting Sp. z o.o.
Protomatic Sp. z o.o.
Kerafol Keramische Folien GmbH Co KG
ELPLC S.A.
HQ Plastics