Takoni
Stokvis Tapes
Galvanopartners
VIA
Mangata Holding, polska grupa przemysłowa działająca w segmentach produkcji podzespołów i komponentów dla motoryzacji, armatury i automatyki przemysłowej oraz elementów złącznych, wypracowała 221 mln złotych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (spadek o 20% r/r).

Rentowność sprzedaży brutto w raportowanym okresie wyniosła 20,3%, EBITDA Grupy osiągnęła wartość 33,3 mln złotych przy marżowości 15% (14,7% r/r), a skonsolidowany zysk netto wyniósł 15,4 mln złotych przy marżowości netto 7% (8% r/r).

- Zgodnie z naszymi oczekiwaniami pierwszy kwartał był dla nas wymagający, w szczególności odczuwalny był spadek popytu. Uznajemy, że nasze wskaźniki marżowości EBITDA i zysku netto utrzymane zostały na dobrych poziomach - dzięki dyscyplinie kosztowej oraz realizacji szeregu projektów optymalizacyjnych redukujących obszar kosztów stałych. Zgodnie z przewidywaniami, Grupa odnotowała spadki przychodów ze sprzedaży i niższe poziomy wygenerowanej marży EBITDA oraz zysku netto w porównaniu do I kwartału 2023. Spadek przychodów ze sprzedaży jest związany z jednej strony z efektem niższych wolumenów (wyższa baza I kwartału 2023), ale również z efektem deflacyjnym cen surowców (stal, surówka, złom) oraz znaczącym umocnieniem się złotego wobec EUR (ok. 8%) i USD (ok. 9%) r/r. - mówi Leszek Jurasz, prezes zarządu - dyrektor generalny spółki Mangata Holding. - Obecna sytuacja rynkowa i wynikające z niej redukcje poziomu popytu obserwujemy we wszystkich segmentach działalności Grupy. Wskaźniki makroekonomiczne, a także odczyty nastrojów rynkowych, potwierdzają spowolnienie gospodarcze zarówno w Polsce, jak i Europie, które dotyka wiele przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego takich jak nasza Grupa - dodaje prezes.

- Realizujemy w Grupie szereg projektów strategicznych w obszarach produkcyjnych i rynkowych. Ich efektami jest utrzymanie wysokich poziomów wyników. Dzięki nowym, wdrażanym projektom sprzedażowym, zakładamy utrzymanie bezpiecznych poziomów przychodów w kolejnych miesiącach, pomimo niekorzystnego otoczenia rynkowego - podsumował prezes.

Obecna sytuacja i perspektywy rynkowe w poszczególnych segmentach
Sprzedaż segmentu podzespołów dla motoryzacji i komponentów (Kuźnia Polska, Masterform) wyniosła ok. 130 mln złotych (-16% r/r). Spadek wartości przychodów ze sprzedaży segmentu podzespołów dla motoryzacji i komponentów dotyczy wszystkich branż, do których wyroby dostarczają spółki segmentu.

- Sytuacja rynkowa w segmencie jest zróżnicowana w zależności od projektów oraz lokalizacji odbiorców końcowych. Stabilna sytuacja występuje w sektorze samochodów ciężarowych. Wysoki poziom popytu zgłaszany jest również przez głównych odbiorców grupy z branży samochodów osobowych i dostawczych. Dobre wyniki sprzedaży do branży automotive są efektem pozyskania przez spółki Grupy w 2023 roku nowych projektów, których wolumeny ulegają wzrostom. Branża motoryzacyjna obecnie cechuje się bardzo dużą zmiennością, na co wpływ miały w I kwartale 2024 roku problemy w łańcuchu dostaw z Azji, a także tendencje zmian w popycie na samochody elektryczne. Słabsza sytuacja rynkowa występuje nadal w branży rolniczej.  czołowi producenci maszyn i urządzeń notują spadki popytu sięgające nawet 30%. Wielu kluczowych odbiorców musiało zredukować zakupy komponentów, również z powodu nadmiernego zatowarowania w 2023 roku - powiedział Leszek Targosz, członek zarządu, dyrektor ds. strategii rynkowej holdingu.

Około 92% sprzedaży segmentu realizowane jest w walucie EUR i USD, przez co segment ten jest najbardziej wyeksponowany na spadki marż eksportowych.
Odnosząc się perspektywy kolejnych kwartałów, można stwierdzić, że ostatnie tygodnie pozwalają patrzeć w przyszłość z lekkim optymizmem, choć nie wszystkie branże będą sobie radziły jednakowo. Prognozujemy utrzymanie dość dobrego tempa sprzedaży do branży automotive, w czym pomoże również wdrażanie nowych projektów. W przypadku klientów z branży automatyki i hydrauliki, a także komponentów do branży pomp próżniowych wykorzystywanych w produkcji półprzewodników, prognozy klientów wracają do stabilnych poziomów, co pozwoli odbudowywać poziomy produkcji i optymalnego wykorzystania majątku.

Sprzedaż segmentu elementów złącznych (Śrubena Unia) w pierwszym kwartale 2024 wyniosła 50 mln złotych (-20% r/r). Spadki wolumenowe odnotowano w wszystkich głównych branżach, do których dostarczane są wyroby (branża budowlana, górnicza, transportowa, chemiczna). Jedynie w przypadku branży budownictwa kolejowego odnotowano wyższy poziom przychodów w stosunku do I kwartału 2023. Na niższy w stosunku do I kwartału 2023 poziom przychodów ze sprzedaży wpłynęły także obniżki cen będące efektem spadku cen materiałów (efekt indeksacji). Około 50% sprzedaży segmentu realizowane w walucie EUR i USD.

W perspektywie kolejnych miesięcy oczekiwany jest powolny wzrost zapotrzebowania rynkowego na wyroby złączne. Projekty inwestycyjne będą przyspieszać, a finansowanie z KPO oraz perspektywami dopłat kredytowych pomoże ożywić również rynek budowlany.

W pierwszym kwartale 2024 r. sprzedaż segmentu armatury i automatyki przemysłowej (Zetkama, Zetkama R&D) wyniosła 41 mln złotych, a w analogicznym okresie roku 2023 wyniosła 58 mln złotych. Segment ten również odczuł spowolnienie spływu nowych zamówień. Po stosunkowo dobrym początku w 2023 roku, w końcówce nastąpił spadek portfela nowych zamówień, co przekłada się na niższą sprzedaż w I kwartale 2024.

Wpływ na niższe poziomy zamówień w I kwartale 2024 miały spowolnienie gospodarcze oraz dalsze upłynnianie zapasów u klientów - zejście z wysokich stanów zapasów (efekt zatowarowania). Około 70% sprzedaży segmentu realizowane w walucie EUR i USD. Spadek inflacji oraz perspektywa ożywienia w II półroczu nie wygląda jeszcze zbyt optymistycznie, dlatego możemy oczekiwać, że rok 2024 nie będzie rokiem odbicia w tym sektorze. Perspektywy długoterminowe wyglądają bardziej optymistycznie, co wynika z potencjału oferty rynkowej Grupy. Obejmuje ona wyroby w zakresie przyszłych rozwiązań - takich jak transformacja energetyki, wodór, czysta woda i gospodarka o obiegu zamkniętym, a także zawory bezpieczeństwa, których produkcja ma się rozwijać w kolejnych latach.

Kluczowymi surowcami wykorzystywanymi w procesach produkcyjnych Grupy są stal (ok. 50 tys. ton rocznie), złom (ok. 5 tys. ton rocznie), żeliwo (ok. 2,5 tys. ton rocznie) i koks (ok. 1,5 tys. ton rocznie). Po dynamicznych zmianach cen surowców w latach 2021-2022 i deflacji w roku 2023, początkiem roku 2024 ceny zakupu niektórych rodzajów stali nieznacznie (3%) wzrosły w stosunku do IV kwartału 2023. Ceny zakupu koksu wzrosły w I kwartale 2024 o ok. 2,5% w stosunku do IV kwartału 2023, a średnie ceny złomu we wskazanych okresach utrzymały się na zbliżonym poziomie. Oczekując ożywienia na rynku możemy przypuszczać, że ceny surowców będą rosły, choć możliwe, że będzie to uzależnione od decyzji politycznych, sytuacji międzynarodowej oraz cen energii.

Ważnym czynnikiem kosztowym w Grupie są ceny zakupu energii elektrycznej. Ceny energii elektrycznej w roku 2024 na giełdzie utrzymują się na istotnie niższych poziomach w stosunku do roku 2023. Wpływ na kształtowanie się cen na rynku SPOT ma między innymi wysoki poziom produkcji ze źródeł odnawialnych, a wysoki poziom wolumenu dostarczanego do sieci z OZE obniża średnie ceny energii elektrycznej. Grupa Mangata pod koniec IV kwartału 2023 zakontraktowała około 44% dostaw energii elektrycznej na rok 2024, natomiast około 56% zużycia poddawane jest wahaniom cen na rynku energii. Średnia cena zakupu energii elektrycznej przez Grupę po 3 miesiącach 2024 w porównaniu do 3 miesięcy 2023 spadła o ok. 32% (cena za zużycie wraz z dystrybucją i opłatą mocową).

W strukturze przychodów ze sprzedaży dominują rynki eksportowe Unii Europejskiej z udziałem 52%, a głównymi krajami odbioru są Niemcy, Finlandia oraz Czechy. I pierwszym kwartale 2024 r. Grupa odnotowała wzrost udziału sprzedaży krajowej o 5%, podwyższając udział w ogólnych przychodach Grupy do 32%. W gronie pozostałych krajów kluczowymi odbiorcami są klienci z Ameryki Północnej.

Projekty optymalizacji kosztowej i inwestycje
Wdrożone w roku 2023 projekty optymalizacyjne umożliwiły spółkom Grupy utrzymanie wysokich poziomów marżowości, pomimo istotnych spadków wolumenowych sprzedaży. Projekty obejmowały w głównej mierze redukcję kosztów, poprawę efektywności produkcji i optymalizację zatrudnienia.

- W 2024 roku Grupa sukcesywnie wdraża kolejne projekty obejmujące przede wszystkim dalszą optymalizację zatrudnienia, a także redukcję kosztów materiałowych, jak i energii. Wsparciem dla realizowanych projektów optymalizacyjnych są także wdrażane inwestycje, w tym m.in. modernizacja infrastruktury i parku maszynowego w segmencie elementów złącznych. Spółki Grupy na bieżąco reagują na sytuację rynkową dostosowując programy optymalizacyjne do prognoz popytu rynkowego. Grupa realizowała politykę inwestycyjną wynikającą z przyjętych strategii segmentów, ukierunkowaną na wsparcie wzrostu organicznego, modernizację i odtworzenie majątku produkcyjnego oraz działania służące optymalizacji technologicznej. Łącznie w roku 2024 Grupa planuje wydatkować na inwestycje około 60 mln zł. W I kwartale 2024 roku holding przeznaczył około 9 mln złotych na inwestycje rozwojowe oraz modernizację parku maszynowego i infrastruktury. Przedsięwzięcia te obejmowały m.in. zakup i instalację nowych kuźniarek i modernizację hali produkcyjnej dla segmentu elementów złącznych, a także instalację centrów obróbczych w segmencie podzespołów i komponentów do motoryzacji.

Kierunkami inwestycyjnymi
- Grupy w bieżącym roku będą także zadania mające na celu poprawę warunków pracy, zwiększenie efektywności produkcyjnej oraz projekty związane z ochroną środowiska - powiedział Michał Jankowiak, członek zarządu, dyrektor ds. strategii operacyjnej i inwestycji holdingu.

Stabilna sytuacja finansowa i zadłużeniowa Grupy
Struktura kapitałowa i zobowiązań Grupy jest stabilna. Zobowiązania długoterminowe stanowią 16,4% struktury pasywów, natomiast zobowiązania krótkoterminowe stanowią 22,6% struktury pasywów według stanu na 31 marca 2024 r. 88% należności handlowych to należności bieżące, a spółki Grupy nie doświadczają problemów w obszarze spływu należności. W okresie pierwszego kwartału 2024 r. Grupa wygenerowała dodatnie przepływy z działalności operacyjnej w kwocie ok. 22 mln złotych, które w pełni pokryły zapotrzebowanie na gotówkę w działalności inwestycyjnej i finansowej.

- Mangata Holding ma stabilną sytuację finansową. Pomimo spadku skumulowanej EBITDA za 12 miesięcy nasz wskaźnik zadłużenia netto utrzymuje się na bezpiecznym poziomie 1,15. Cykle konwersji gotówki utrzymują się na podobnym poziomie jak w zeszłym roku i nie ma zwiększonego zapotrzebowania na finansowanie kapitału obrotowego. Dzięki posiadaniu odpowiedniego poziomu środków pieniężnych oraz dostępie do linii kredytowych zachowujemy wysoką elastyczność finansową i możemy realizować kolejne inwestycje - mówi Kazimierz Przełomski, wiceprezes zarządu - dyrektor finansowy spółki Mangata Holding.

W latach 2017-2023 Mangata przekazała akcjonariuszom łącznie prawie 247 mln złotych dywidendy, co daje łącznie 37 zł na 1 akcje. W ubiegłym roku dywidenda wyniosła 9 zł na akcję (łącznie 60 mln zł).

- Tak jak w poprzednich latach, chcemy realizować założenia naszej polityki dywidendowej. Zarząd Grupy ocenia obecną sytuację finansową holdingu jako stabilną i będzie rekomendował wypłatę dywidendy również za rok 2023. Wniosek Zarządu w zakresie podziału zysku przewiduje dywidendę w kwocie 5,50 zł na jedną akcję. Decyzję w sprawie jej ostatecznej wysokości podejmą akcjonariusze na walnym zgromadzeniu - kończy Leszek Jurasz, prezes zarządu spółki Mangata Holding.
0
Udostępniono
baza dostawcow
Siemens

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

ITA Sp. z o. o.  Sp. k.
Sigfox Poland Sp. z o.o.
WOLMOT Sp. z o.o.
CWS Polska
Wirthwein Polska Sp. z o.o.
Takoni Sp. z o.o.