GEORG UTZ
Stokvis Tapes
1LOGISTICS ŻURALSKI
VIA
Aalberts
CABKA
Zaktualizowano program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki. Od teraz nowe inwestycje mogą uzyskać wsparcie nawet do 25 proc. kosztów kwalifikowanych lub do 20 tys. zł na nowo tworzone miejsca pracy.

Poziom wsparcia zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz liczby spełnianych kryteriów jakościowych, które przy okazji zmian także ograniczono - do dziesięciu. Niższe progi wsparcia będą obowiązywały do końca tego roku, z możliwością przedłużenia. Celem jest pobudzenie inwestycji w związku z pandemią COVID-19.
  • Program jest jednym z instrumentów umożliwiających wsparcie nowych projektów inwestycyjnych, szczególnie istotnych dla polskiej gospodarki. Ma zwiększać innowacyjność i konkurencyjność kraju.
  • Nowelizacja przewiduje obniżenie ilościowych kryteriów oceny projektów inwestycyjnych, modyfikację kryteriów jakościowych oceny inwestycji i ułatwienie reinwestycji.
  • W przypadku inwestycji strategicznej, wymagane nakłady to 80 mln zł i co najmniej 50 miejsc pracy, dla inwestycji innowacyjnej odpowiednio 5 mln zł i 20 miejsc pracy, dla centrum usług biznesowych: 1 mln zł i 100 miejsc pracy, dla centrów B+R: 1 mln zł i 10 miejsc pracy.
  • Zmiany przewidują dodatkową kategorię przedsiębiorcy rozwijającego się.

Nowe ułatwienia

Program zakłada cztery obszary zmian. To obniżenie ilościowych kryteriów inwestycyjnych, modyfikacja kryteriów jakościowych oceny inwestycji i uproszczenie procedury aplikacyjnej. Ale to też indywidualne podejście do przedsiębiorcy, dzięki możliwości obniżenia kryteriów ilościowych do minimalnych progów uprawniających do ubiegania się o wsparcie w ramach Programu.

W związku z nowelizacją, wsparcie uzyskać mogą przedsiębiorcy planujący następujące typy inwestycji:

1. Strategiczna - inwestycja produkcyjna o kosztach inwestycji wynoszących co najmniej 80 mln zł i liczbie nowych miejsc pracy wynoszącej co najmniej 50;

2. Innowacyjna - inwestycja produkcyjna o kosztach inwestycji wynoszących co najmniej 5 mln zł i liczbie nowych miejsc pracy wynoszącej co najmniej 20, której rezultatem jest innowacja produktowa lub procesowa, stanowiąca nowość co najmniej w skali kraju, rozumiana jako:

a. nowy lub udoskonalony produkt, który w istotnym stopniu różni się od produktów wytwarzanych dotychczas na terenie Polski i który zostanie udostępniony przez przedsiębiorcę potencjalnym użytkownikom w wyniku realizacji inwestycji (innowacja produktowa),
b. nowy lub udoskonalony proces, który w istotnym stopniu różni się od procesów stosowanych dotychczas w produkcji na terenie Polski i który zostanie zastosowany przez przedsiębiorcę w wyniku realizacji inwestycji (innowacja procesowa).

3. Centrum Usług Biznesowych - inwestycja w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, w ramach której realizowane są określone procesy, o kosztach inwestycji wynoszących co najmniej 1 mln zł oraz liczbie nowych miejsc pracy wynoszącej co najmniej 100;

4. Centra Usług Badawczo-Rozwojowych - inwestycja w sektorze nowoczesnych usług biznesowych o kosztach inwestycji wynoszących co najmniej 1 mln zł oraz liczbie nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem wynoszącej co najmniej 10, w ramach której realizowane są wyłącznie określone procesy, polegające na świadczeniu usług badawczo-rozwojowych.


Nowelizacja wprowadza dodatkowo obniżenie progów uprawniających do skorzystania z Programu: dla mikroprzedsiębiorstw o 90 proc., małych przedsiębiorstw - o 80 proc. oraz średnich firm - o 70 proc.

Co istotne, zmiany przewidują też nową kategorię przedsiębiorcy rozwijającego się, czyli zatrudniającego mniej niż tysiąc pracowników, którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 250 mln euro i dla której stosuje się 50 proc. obniżenie progów. Jest to szczególne ułatwienie dla wielu polskich firm, które utraciły status średniego przedsiębiorcy, a tym samym utraciły możliwość korzystania z wielu programów pomocy publicznej skierowanych do sektora MŚP. Dodam, że Program preferuje inwestycje w miastach średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze i gminach graniczących z nimi. To też lokalizacje o ponadprzeciętnie wysokiej stopie bezrobocia, dla których również stosuje się obniżone o 50 proc. kryteria ilościowe programu - tłumaczy Jan Kamoji-Czapiński, Dyrektor Centrum Inwestycji PAIH.

Więcej na stronie PAIH.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Trojan Manufacturing (UK) Ltd
VEOLIA Water Technologies Sp. z o.o.
PHU BOMI Michalina Kołcz
Craemer GmbH
 Trojan Manufacturing Ltd.
P.H.U.P. KRAK-OLD Sp. z o.o.