Zdecydowana poprawa rentowności działalności w drugim półroczu to jeden z pierwszych efektów działań podjętych w minionym roku obrachunkowym, który upłynął pod znakiem pandemii COVID-19.

Wyniki uzyskane w drugim półroczu 2020 (marża operacyjna Grupy w wysokości 3,5%, dodatni free cash-flow operacyjny w sektorze samochodowym) są przejawem pierwszego etapu poprawy kondycji Grupy. Osiągnięcie już w pierwszym roku poziomu 60% oszczędności z docelowych 2 mld euro (wobec zapowiedzianych 30%) i wdrożenie nowej polityki handlowej określonej w planie strategicznym „Renaulution” leżą u źródeł tych wyników.

Niemniej w roku obrachunkowym 2020 dał się mocno odczuć wpływ pandemii COVID-19.
 • Sprzedaż wyniosła 2,95 miliona samochodów, o -21,3% mniej niż w ubiegłym roku (-6,8% w drugim półroczu).
 • Obroty Grupy spadły o -21,7% do 43,5 miliardów euro (-18,2% przy uwzględnieniu stałego referencyjnego kursu wymiany ). W drugim półroczu obroty spadły o 8,9%.
 • Marża operacyjna Grupy zamknęła się kwotą -337 milionów euro, co stanowi -0,8% przychodów, ale w drugim półroczu była dodatnia i wyniosła 866 milionów euro (3,5% obrotów).
 • Wynik na działalności operacyjnej Grupy wyniósł -1,999 miliarda euro (+8 milionów euro w drugim półroczu). Uwzględnia wzrost kosztów związanych z poprawą konkurencyjności o prawie miliard euro (restrukturyzacja i spadek wartości aktywów).
 • Wynik netto wyniósł -8,046 miliarda euro (-660 milionów euro w drugim półroczu w porównaniu do 19 milionów euro w 2019 roku.
 • Free cash-flow operacyjny w sektorze samochodowym wykazał wartość ujemną -4,551 miliarda euro. W drugim półroczu był dodatni i osiągnął 1,824 miliarda euro.
 • Grupa Renault zrealizowała wyznaczone cele CAFE dla samochodów osobowych i dostawczych w Europie i utrzymała pozycję lidera na europejskim rynku samochodów elektrycznych.
 • Brak komponentów elektronicznych odczuwalny w całym przemyśle samochodowym dotknął również Grupę Renault. Koncern podjął wszelkie niezbędne środki, aby ograniczyć wpływ braków na produkcję. Szczytowy okres braków przypadnie prawdopodobnie na drugi kwartał tego roku. Zgodnie z najnowszymi szacunkami, które uwzględniają zwiększenie produkcji w drugim półroczu, ryzyko braków dotyczy ok. 100 tysięcy samochodów w skali roku.
 • Zgodnie z planem „Renaulution” Grupa będzie kontynuowała wdrażanie działań zmierzających do poprawy kondycji. Potwierdza również cele do roku 2023 przedstawione podczas ogłoszenia planu.

Po pierwszym półroczu, w którym mocno dał się odczuć wpływ pandemii COVID-19, Grupa zdecydowanie poprawiła wyniki w drugim półroczu. Jest to owoc wysiłków wszystkich pracowników oraz udanego przyspieszenia w realizacji planu redukcji kosztów stałych, a także zmiany polityki cenowej. Priorytetem jest zyskowność i generowanie środków pieniężnych, tak jak zapowiedzieliśmy przy ogłaszaniu planu strategicznego „Renaulution”. Rok 2021 będzie trudnym rokiem, naznaczonym niepewnością związaną z pandemią i dostawami komponentów elektronicznych. Przejdziemy przez te wyzwania wspólnie, utrzymując pozytywną dynamikę zmian zainicjowaną w lecie ubiegłego roku – powiedział Luca de Meo, Prezes Grupy Renault.

Obroty Grupy osiągnęły 43,474 miliarda euro (-21,7%). Przy uwzględnieniu stałego, referencyjnego kursu wymiany obroty Grupy spadłyby o 18,2%.

Obroty sektora samochodowego bez AwtoWAZ wyniosły 37,736 miliarda euro (spadek o 23%).

Spadek sprzedaży przyczynił się do zmniejszenia wyniku o -19,2 punktu. Jest to głównie efekt kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa oraz w mniejszym stopniu zmiany polityki handlowej, która obecnie kładzie nacisk na zyskowność, a nie wielkość sprzedaży.

Sprzedaż dla partnerów odnotowała spadek o 5,1 punktu, również pod wpływem pandemii, a także zakończenia produkcji modelu Rogue dla Nissana.

Straty kursowe w wysokości 2,8 punktu są związane głównie z silną dewaluacją argentyńskiego peso, brazylijskiego reala i tureckiej liry, a także w mniejszym stopniu rosyjskiego rubla.

Dodatni efekt cenowy 3,9 punktu to skutek bardziej ambitnej polityki cennikowej i środków podjętych w celu zminimalizowania strat kursowych.

Efekt miksu produktów wyniósł 1,1 punktu dzięki zwiększeniu sprzedaży ZOE.

Wpływ pozostałych czynników jest ujemny (-1 punkt), zwłaszcza ze względu na mniejszy udział sprzedaży części i akcesoriów, która znacznie spadła w związku z kwarantanną w pierwszym półroczu.

Marża operacyjna Grupy zamknęła się kwotą -337 milionów euro, co stanowi -0,8% przychodów, w porównaniu do 4,8% w 2019 roku. Było to możliwe dzięki zdecydowanej poprawie sytuacji w drugim półroczu (3,5% przychodów).

Marża operacyjna sektora samochodowego bez AwtoWAZ wykazała spadek o 2,734 miliarda euro do -1,45 miliarda euro. Stanowi to -3,8% obrotów w porównaniu do +2,6% w 2019 roku.

W drugim półroczu była dodatnia i wyniosła 198 milionów euro (0,9% obrotów).

Na sytuację tę wpłynęły następujące czynniki:
 • Spadek sprzedaży (w tym również dla partnerów) spowodował zmniejszenie marży o 2,556 miliarda euro.
 • Efekt miksu, ceny i wzbogacenia wyposażenia samochodów jest dodatni i wyniósł 172 miliony euro pomimo bogatszego wyposażenia nowych modeli oraz wyposażenia wynikającego ze zmiany przepisów.
 • Efekt Monozukuri to +36 milionów euro już po uwzględnieniu kosztów związanych ze wzrostem odpisów amortyzacyjnych i spadkiem stopy kapitalizacji nakładów na prace badawczo-rozwojowe w wysokości 479 milionów euro.
 • Koszty surowców wzrosły o 131 milionów euro, głównie ze względu na wyższe ceny metali szlachetnych.
 • Jednocześnie udało się zmniejszyć koszty ogólnozakładowe o 172 miliony euro po części na skutek spadku działalności w pierwszym półroczu, ale także dzięki wysiłkom firmy podjętym w celu ich ograniczenia w ramach planu 2022.
 • Straty kursowe w wysokości 428 milionów euro to efekt spadku wartości najważniejszych walut i to pomimo korzyści związanych ze spadkiem wartości liry tureckiej i zmniejszeniem kosztów produkcji w Turcji.

Udział sektora AwtoWAZ w marży operacyjnej Grupy utrzymuje się na stabilnym poziomie 141 milionów euro. W 2019 roku było to 155 milionów euro. Wynik ten świadczy o odporności AwtoWAZ na kryzys wywołany pandemią koronawirusa.

Udział sektora finansowania sprzedaży w marży operacyjnej Grupy osiągnął poziom 1,007 miliarda euro, podczas gdy w 2019 roku było to 1,223 miliarda euro. Jest to głównie efektem zmniejszenia działalności i spadku wartości nowych umów finansowania o -17% z towarzyszącym mu wzrostem kosztów ryzyka do 0,75% średniej wartości portfela w porównaniu do 0,42% w roku 2019.

Udział sektora usług związanych z mobilnością w marży operacyjnej Grupy osiągnął w 2020 roku poziom -35 milionów euro.

Pozostałe przychody i koszty działalności operacyjnej wyniosły -1,662 miliarda euro w porównaniu do -557 milionów euro w 2019 roku. Pogorszenie wyników jest spowodowane silnym wzrostem kosztów restrukturyzacji i spadkiem wartości aktywów.

Po uwzględnieniu znaczącego wzrostu pozostałych kosztów działalności operacyjnej w związku z dążeniem do poprawy konkurencyjności wynik na działalności operacyjnej Grupy wyniósł 1,999 miliarda euro, w porównaniu do 2,105 miliarda euro w 2019 roku.

Wynik finansowy zamknął się stratą 482 milionów euro w porównaniu do straty w wysokości 442 milionów euro w 2019 roku, ze względu na wzrost średniego zadłużenia.

Udział spółek stowarzyszonych w wyniku zamknął się stratą 5,145 miliarda euro, wobec 190 milionów euro w 2019 roku. Udział Nissana w wyniku jest ujemny (-4,970 miliarda euro), pozostałych spółek stowarzyszonych wyniósł -175 milionów euro.

Podatki bieżące i odroczone stanowią koszt w wysokości -420 milionów euro (-1,454 miliarda euro w 2019 roku).

Wynik netto wyniósł -8,046 miliarda euro, a wynik netto przypadający jednostce dominującej (Grupie Renault) -8,008 miliarda euro (-29,51 euro/akcję w porównaniu do -0,52 euro/akcję w 2019 roku).

Free cash-flow operacyjny w sektorze samochodowym, łącznie z AwtoWAZ, był ujemny (4,551 miliarda euro) na skutek spadku marży operacyjnej, zmiany zapotrzebowania na kapitał obrotowy i niewypłacenia dywidendy przez RCI w związku z decyzją Europejskiego Banku Centralnego. W drugim półroczu free cash-flow był dodatni i osiągnął 1,824 miliarda euro dzięki zmniejszeniu nakładów inwestycyjnych i odwróceniu tendencji w zapotrzebowaniu na kapitał obrotowy, choć nie pozwoliło to w pełni skompensować spadku w pierwszym półroczu.

Środki pieniężne netto sektora samochodowego wyniosły -3,579 miliarda euro na dzień 31 grudnia 2020 roku w stosunku do 1,761 miliarda euro na dzień 31 grudnia 2019 roku.

31 grudnia 2020 roku sektor samochodowy dysponował rezerwą środków pieniężnych w wysokości 16,4 miliarda euro.

Łączny zapas samochodów na dzień 31 grudnia 2020 roku (łącznie z zapasami w sieci niezależnych dystrybutorów) zmniejszył się o ponad 100 tysięcy sztuk (19%) i wyniósł 486 tys. sztuk. Odpowiadał 61 dniom sprzedaży w porównaniu do 68 dni na koniec grudnia 2019 roku.

Rada Administrująca zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanemu na 23 kwietnia 2021 roku, niewypłacenie dywidendy za rok 2020.

PERSPEKTYWY

Grupa podtrzymuje cele do roku 2023 wyznaczone podczas ogłoszenia planu strategicznego „Renaulution”:
 • uzyskanie marży operacyjnej przekraczającej 3% do 2023 roku,
 • wygenerowanie ok. 3 miliardów euro free cash-flow operacyjnego w sektorze samochodowym za lata 2021-2023,
 • utrzymanie inwestycji i nakładów na badania i rozwój na poziomie ok. 8% przychodów do 2023 roku.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

LINEX Sp. z o.o.
Wirthwein Polska Sp. z o.o.
DAM-ROB Sp. z o.o. Sp. K.
A. Berger Polska Sp. z o. o.
Stjorsen Polska
Alucrom Sp. z o. o.