Sandvik
Manutan
Stokvis Tapes
VIA
Aalberts
Gotec
29 kwietnia 2022 roku Boryszew S.A. oraz wskazane poniżej spółki zależne podpisały umowę z istotnym Klientem Grupy Kapitałowej Emitenta.

Umowa dotyczy wsparcia restrukturyzacji następujących spółek: Boryszew Kunststofftechnik Deutschland GmbH, Boryszew Oberflächentechnik Deutschland GmbH, AKT plastikářská technologie Čechy, spol. S.r.o. (Spółki BAP). Zgodnie z umową w okresie restrukturyzacji, tj. do końca 2023 roku klient będzie partycypował w kosztach związanych z restrukturyzacją części Spółek Grupy BAP.

Zawarcie niniejszej umowy będzie miało istotnie pozytywny wpływ na wyniki Spółek BAP. Warunkiem otrzymania wsparcia przez Spółki BAP jest terminowa i zgodna z planem realizacja działań restrukturyzacyjnych.

Boryszew S.A. zobowiązał się w okresie do 31 grudnia 2023 roku do zapewnienia Spółkom BAP, objętym umową, wsparcia finansowego umożliwiającego niezakłócone prowadzenie działalności. Jednocześnie, w przypadku konieczności zwrotu środków przez Spółki BAP na rzecz klienta, Boryszew S.A. gwarantuje klientowi ich zwrot.

Podstawowym założeniem umowy restrukturyzacyjnej jest wspólne solidarne działanie Boryszew S.A. i klienta. Umowa wejdzie w życia z chwilą podpisanie jej przez wszystkie strony. Przeprowadzenie procesu restrukturyzacji zapewni Spółkom BAP stabilizację operacyjną oraz poprawi ich pozycję rynkową.

Spółki BAP w Niemczech są  w sądowym procesie restrukturyzacji od października 2021 r.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

PLAST-MET Automotive Systems Sp. z o.o.
Substance Analyst
STALMAX Sp. z o.o.
Poli sp. z o.o.
VIA Technika Obróbki Powierzchniowej Sp. z o.o.
GOTEC Polska Sp. z o.o.