Stokvis Tapes
Manutan
Aalberts
VIA
Gotec
W piątek dyrekcja fabryki FCA Poland w Tychach, należąca do Grupy Stellantis, poinformowała o zawieszeniu produkcji samochodów.

"Dyrekcja FCA Poland S.A. informuje pracowników, że w oparciu o ustalenia z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi funkcjonującymi w Spółce, w związku z nagłymi i nieoczekiwanymi okolicznościami związanymi z dostawami komponentów do produkcji samochodów ustalono co następuje:

  • dni od 5 do 9 lipca br. ustala się dniami wolnymi od pracy, natomiast dni 14, 21 i 28 sierpnia oraz 4 i 11 września br. ustala się dniami roboczymi. Ponadto, w związku z uprzednim ustaleniem dni 1 i 2 lipca br. dniami wolnym od pracy, dni 18 i 25 września hr. ustala się dniami roboczymi,
  • w okresie od 12 do 16 lipca br., w przypadku niemożności uruchomienia produkcji samochodów, Pracodawca będzie sukcesywnie ogłaszał dni przestoju. W przypadkach niewykonywania pracy przez Pracownika - jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących Pracodawcy - przysługiwać będzie wynagrodzenie za czas przestoju określone w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy FCA Poland S.A.
  • w okresie od 19 do 23 Iipca br. (5 dni), w przypadku niemożności uruchomienia produkcji samochodów, przewiduje się udzielenie pracownikom urlopu zbiorowego w miejsce planowanego urlopu zbiorowego w grudniu b., Strony akceptują, że w przypadku zaistnienia okoliczności nieumożliwiających uruchomienie produkcji w powyższym okresie, powyższa przerwa urlopowa nie zostanie wprowadzona.
Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych otrzymujących wynagrodzenie zasadnicze określone stawką godzinową wraz z wynagrodzeniem za lipiec br. zostanie zaliczkowo wypłacone wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu przestojowemu za kaidy dzień wolny od pracy ustalony niniejszym porozumieniem. Rozliczenie wypłaconej zaliczki nastąpi w terminie wypłaty wynagrodzenia za sierpień i wrzesień br. pracownik, przy obliczeniu wynagrodzenia za powyższe miesiące, otrzyma kwotę pomniejszoną o już wypłaconą część wynagrodzenia w postaci zaliczki."

W najgorszym przypadku, jeśli nie uda się wznowić produkcji po pierwszym tygodniu zawieszenia, przestój może łącznie potrwać nawet pięć tygodni gdyż od 26 lipca do 8 sierpnia zaplanowany jest tegoroczny przestój wakacyjny.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Amvian Automotive (Poland) Sp. z o.o.
Fromm Poland Sp. z o.o.
Shot Blasting Sp. z o.o.
BeGC Polska Sp. z o.o.
Promot - Zakłady Metalowe Sp. z o.o.
Gebrueder Peitz Polska Sp. z o.o.