Stokvis Tapes
VIA
Notowany na GPW globalny dostawca elementów gumowych i gumowo-metalowych dzięki podjętym w poprzednich okresach działaniom optymalizacyjnym ma za sobą bardzo dobry pierwszy kwartał br. z wysokimi dynamikami wzrostu wobec relatywnie słab ego okresu porównawczego sprzed roku.

W pierwszym kwartale br. najmocniej wzrosły wyniki segmentu motoryzacyjnego, z kolei od drugiego kwartału segment budowlany został wzmocniony przejęciem spółki BSP Bracket System.

Grupa Sanok Rubber Company zwiększyła w okresie styczeń-marzec 2023 roku przychody ze sprzedaży o blisko 21% rdr, do 387,1 mln zł. Pozwoliło to na wypracowanie wzrostu wyniku EBITDA o prawie 56% rdr, do 34,7 mln zł oraz skok zysku operacyjnego o blisko 176% rdr, do 18,9 mln zł. Ponad trzykrotnie wyższy względem analogicznego okresu przed rokiem był zysk netto (16,2 mln zł).

- Publikując sprawozdanie za rok 2022 wskazywaliśmy, że początek tego roku zapowiada się dość pozytywnie. Pierwszy kwartał br. potwierdził te przypuszczenia. Oczywiście mamy świadomość pozostających przed branżą wyzwań. Niewiadomą pozostaje popyt w sytuacji wzrostu cen wyrobów gotowych, wciąż wysokich kosztów energii oraz oczekiwanego przez ekonomistów spowolnienia gospodarczego czy wręcz recesji w Europie. Dotychczasowymi działaniami potwierdziliśmy jednak, że potrafimy działać elastycznie i stabilnie w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu - mówi Piotr Szamburski, Prezes Zarządu Sanok Rubber Company S.A. W pierwszym kwartale 2023 roku Grupa Sanok Rubber zanotowała wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach działalności (motoryzacja, mieszanki gumowe, przemysł, budownictwo, sanatoria). Najmocniej pozytywnie do skonsolidowanego wyniku EBITDA kontrybuowała motoryzacja (+10,5 mln zł rdr).

Na koniec marca br. Grupa Sanok Rubber posiadała prawie 107 mln zł gotówki (+71% rdr), mimo iż zgodnie z planem wydatkowała w ramach CAPEX ponad 12 mln zł. Spółka konsekwentnie utrzymuje bezpieczne poziomy wskaźników i prezentuje bardzo dobrą sytuację finansową.

- W okresie pierwszego kwartału przy okazji bardzo dobrego zysku netto wygenerowaliśmy wysoki poziom dodatnich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej na poziomie 51,7 mln zł, co wynikało przede wszystkim z optymalizacji poziomu kapitału pracującego, a w szczególności ograniczenia poziomu zapasów. Poprawiliśmy znacząco wskaźniki finansowe i rentowność naszej działalności na każdym jej poziomie, przy jednoczesnym rekordowo niskim wskaźniku zadłużenia netto do EBITDA, który na koniec marca obniżyliśmy do poziomu 0,5. Niezmiennie prowadzimy rozważną politykę finansową, kontynuując monitorowanie kosztów i optymalizację procesów w całej Grupie - wskazuje Piotr Dołęga, Członek Zarządu ds. Finansowych w Sanok Rubber Company S.A.

W zaprezentowanych w czerwcu 2022 roku strategicznych kierunkach rozwoju do roku 2025 Grupa Sanok Rubber wskazała cele w postaci (1) wzrostu efektywności biznesowej z koncentracją na segmentach i produktach o wyższych marżach, (2) wzrostu skali działania i wyników finansowych, (3) zrównoważonej dywersyfikacji z potencjalnym wygaszaniem najmniej rentownych działalności w celu przyspieszenia rozwoju obszarów o wyższej marży i dobrych perspektywach.

W ramach realizacji strategicznych kierunków rozwoju, pod koniec kwietnia br. spółka Sanok Rubber Company zawarła umowę nabycia 54,26% udziałów w kapitale zakładowym spółki BSP Bracket System Polska z siedzibą w Warszawie. To firma o charakterze produkcyjno-handlowym, której średnioroczne przychody ze sprzedaży w latach 2020-2022 miały wartość 25 mln zł, a średnioroczny wynik EBITDA w tym okresie to 2,3 mln zł. - Akwizycja BSP wpisuje się w cele strategiczne Grupy Sanok Rubber, wzmacniając segment budownictwa i sprzyjając jego rozwojowi w kierunku rozwiązań systemowych oraz większej dywersyfikacji produktowej. Dokonujemy tym samym inwestycji w segment, w którym widzimy długookresowy potencjał biznesowy - wskazuje Piotr Szamburski, Prezes Zarządu Sanok Rubber Company S.A.

W ramach kontynuacji działalności obecna kadra menedżerska oraz dotychczasowi udziałowcy BSP pozostaną w spółce, gdzie będą nadal pełnić kluczowe role w jej organach, dysponując opcją sprzedaży udziałów, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech lat od transakcji.
0
Udostępniono
MotoSolutions
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

item Polska Sp. z o. o.
PLAST-MET Automotive Systems Sp. z o.o.
ANT Solutions Sp. z o.o.
Lubricant Polska Sp. z o.o.
LINEX Sp. z o.o.
RABUGINO Sp. z o.o.