Stokvis Tapes
1LOGISTICS ŻURALSKI
Manutan
1LOGISTICS ŻURALSKI
VIA
CABKA
Gotec
baza dostawcow
Sigfox
15 grudnia 2021 r., została zawarta umowa o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, w związku z realizacją przez Simoldes Plasticos Polska Sp. z o.o.

Pomoc przyznana jest w związku z inwestycją realizowaną przez przedsiębiorcę w latach 2021 - 2023, polegającej na "Utworzeniu nowego zakładu produkcji form wtryskowych z tworzyw sztucznych wraz z pomieszczeniami technicznymi, magazynowymi, socjalnymi oraz administracyjno-biurowymi w Żorach (woj. śląskie)”.

Spółka Simoldes Plasticos Polska Sp. z o.o. w związku z zawarciem umowy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii zobowiązała się m.in. do:
  1. utworzenia w związku z Inwestycją w Żorach (woj. śląskie), najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2023 r., co najmniej 130 nowych miejsc pracy, w tym 34 dla osób z wyższym wykształceniem;
  2. utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego utworzenia, przy czym warunek utrzymania nowych miejsc pracy weryfikowany będzie w oparciu o średnioroczne zatrudnienie w poszczególnych latach spełniania tego warunku;
  3.  poniesienia najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2023 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Umowy, kosztów Inwestycji w wysokości co najmniej 88 857 000,00 zł;
  4. utrzymania w województwie śląskim, zgodnie z rozporządzeniem 651/2014, Inwestycji o wartości początkowej wskazanej w pkt 3 przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji Inwestycji;
  5. nawiązania współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 – 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 i 619 ) polegającej na zlecaniu wykonania badań naukowych lub prac rozwojowych, sponsorowaniu badań naukowych, zlecaniu realizacji programów kształcenia, udziale w programie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki „Doktorat Wdrożeniowy” oraz innych programach lub przedsięwzięciach ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki związanych z realizacją szkół doktorskich, lub finansowaniu udziału studentów w procesie kształcenia na profilu praktycznym, w tym m.in. w formie kształcenia dualnego, poprzez stypendia, organizowanie staży lub zatrudnienia, udziale w konsorcjach badawczych współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zakupie patentów i licencji od podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki lub ich spółek celowych, wyposażeniu podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki w sprzęt laboratoryjny niezbędny do prowadzenia badań, wyposażenia szkół ponadpodstawowych w sprzęt niezbędny do prowadzeni zadań dydaktycznych lub praktycznych, współorganizowaniu w ramach uczelni i współfinansowaniu studenckich centrów szkoleniowych oferujących specjalistyczne kursy, których celem jest doskonalenie kompetencji wymaganych w działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę i poniesienia w związku z tą współpracą, w okresie utrzymania Inwestycji, kosztów w wysokości co najmniej 15% wartości przyznanej dotacji, tj. 450 000 ,00 zł.

Minister udzieli dostawcy wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kosztów inwestycji w maksymalnej kwocie 3 000 000 zł.

Pomoc zostanie wypłacona w częściach:

  • w roku 2022 w kwocie nie wyższej niż 1 500 000 zł;
  • w roku 2023 w kwocie nie wyższej niż 1 500 000 zł.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

item Polska Sp. z o. o.
ktl.pl plus Sp. z o.o., Sp.k.
KAISER+KRAFT Sp. z o.o.
Bodycote Polska Sp. z o.o.
ITA Sp. z o. o.  Sp. k.
Plastoplan Polska Sp. z o.o.