20 sierpnia br. Ministerstwo Rozwoju (Min. Rozwoju) zawarło umowę z Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. (TMMP).


Pomoc przyznana jest w związku z realizacją w latach 2020–2022 Inwestycji polegającej na uruchomieniu produkcji benzynowego silnika TNGA 1.5 oraz elektrycznej przekładni hybrydowej w zakładzie w Wałbrzychu.

TMMP w związku z zawarciem Umowy zobowiązał się do:
  1. utworzenia w związku z Inwestycją, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r., co najmniej 50 nowych miejsc pracy, w tym 10 dla osób z wyższym wykształceniem, w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do średniego zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, które wynosiło 2 243 etaty, z zastrzeżeniem, że do liczby miejsc pracy utworzonych w związku z Inwestycją zaliczane będą miejsca pracy powstałe po dniu złożenia wniosku;
  2. utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego utworzenia, przy czym warunek utrzymania nowych miejsc pracy weryfikowany będzie w oparciu o średnioroczne zatrudnienie w poszczególnych latach spełniania tego warunku;
  3. poniesienia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r. kosztów Inwestycji w wysokości co najmniej 504 680 000,00 zł;
  4. utrzymania w województwie dolnośląskim, zgodnie z rozporządzeniem 651/2014, Inwestycji o wartości początkowej wskazanej w pkt 3 przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji Inwestycji;

Minister Rozwoju udzieli TMMP w latach 2011-2023 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kosztów inwestycji w maksymalnej kwocie 12 082 0339,00  zł.

Pomoc zostanie wypłacona w częściach:

  • w roku 2021 w kwocie nie wyższej niż 4 943 970,00 zł;
  • w roku 2022 w kwocie nie wyższej niż 6 520 670,00 zł;
  • w roku 2023 w kwocie nie wyższej niż 617 399,00 zł.

Produkcja

0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

EUROTOM Sp. z o.o.
ELTEK Poland Sp. z o.o.
Geo Globe Polska Sp z o.o.
 Trojan Manufacturing Ltd.
Holzverpackung Hüfingen Sp. z o.o.
KLGS Sp. z o.o.