Automotive CEE Day 2020
Stokvis Tapes (do 14 lipca 2020)
Georg Utz (do 07 lipca 2020)
Myzer (do 15.05.2021)
VIA (do 31.12.2020)
Icetech (do 21.10.2020)
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)
W kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 24,6% w porównaniu z kwietniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 9,2%, natomiast w porównaniu z marcem br. spadła o 25,5%.

W okresie styczeń - kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 5,6% niższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,8%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 24,7% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 20,8% niższym w porównaniu z marcem br.

We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w kwietniu br. odnotowano spadek produkcji w skali roku. Produkcja dóbr inwestycyjnych spadła o 50,9%, dóbr konsumpcyjnych trwałych - o 47,8%, dóbr zaopatrzeniowych - o 18,2%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych - o 15,1%, a dóbr związanych z energią - o 10,6%.

Według wstępnych danych w kwietniu br., w stosunku do kwietnia ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 78,9%, maszyn i urządzeń - o 34,0%, urządzeń elektrycznych - o 28,1%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 0 o 25,9%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 23,2%, metali - o 20,0%, wyrobów z metali - o 18,6%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 17,7%.


gus marzec 2020
Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem ub. roku, wystąpił w 4 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 14,8%, przy czym w porównaniu z marcem br. w tym dziale obserwowany był spadek o 37,2%.

W uzupełnieniu do standardowej miesięcznej sprawozdawczości, respondenci wykazujący w kwietniu br. w porównaniu do miesiąca poprzedniego znaczące spadki lub wzrosty wybranych kategorii badanych zmiennych, poproszeni zostali o dobrowolne przekazanie dodatkowej informacji na temat przyczyn tych zmian, w tym przyczyn związanych z COVID-19. Jako uzasadnienia spadku produkcji sprzedanej, część respondentów wskazywała spadek liczby zamówień w związku z COVID-19 (przede wszystkim w produkcji wyrobów z metali, wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz w produkcji mebli). Innymi przyczynami wskazywanymi częściej przez respondentów były: zmiana wymiaru etatów pracowników oraz przebywanie pracowników „na postojowym” (głównie w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz produkcji mebli). W przypadku raportowania wzrostu produkcji sprzedanej, nieliczne podmioty wskazywały jako przyczynę wzrost liczby zamówień związany z COVID-19, m.in. w produkcji odzieży, chemikaliów i wyrobów chemicznych, niemniej jednak nie przełożyły się one na wyniki uzyskane na poziomie agregatów, w których odnotowano spadki..
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Malbox The Stamping Company
Galwan Sp. z o.o.
Trojan Manufacturing (UK) Ltd
LINEX Sp. z o.o.
KLG Sp. z o.o.
Wirthwein Polska Sp. z o.o.