Takoni
Stokvis Tapes
VIA
Zarząd Boryszew S.A. poinformował, że w toku prac nad sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2023 roku oraz po przeanalizowaniu sytuacji finansowej spółek Boryszew Oberflächentechnik GmbH oraz Boryszew Formenbau Deutschland GmbH w dniu 20 marca 2024 roku podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość pożyczek oraz należności handlowych udzielonych przez Emitenta ww spółkom w łącznej kwocie 72,8 mln zł.

Wartość odpisu obciąży jednostkowe wyniki finansowe zaprezentowane w sprawozdaniach finansowych Boryszew S.A. mitenta za 2023 rok.

Ponadto zarząd informuje, że z tym samym dniem podjął decyzję o dokonaniu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2023 rok odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w postaci środków trwałych, w spółce Boryszew Oberflächentechnik GmbH w łącznej kwocie 42,5 mln zł.

Powyższe zdarzenia mają charakter księgowy.

Wyżej wskazane spółki nie są stroną umowy restrukturyzacyjnej z kluczowym klientem Grupy Boryszew Automotive Plastics, o której Boryszew S.A. informował w raporcie bieżącym nr 4/2024 z dnia 14 marca 2024 roku.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

YETICO S.A.
RABUGINO Sp. z o.o.
FORTY Sp. J. A. Korczyński, M. Tytkowska
GABEC
T.ERRE POLSKA Sp. z o.o.
BWI Poland Technologies Sp. z o.o.