1LOGISTICS ŻURALSKI
Stokvis Tapes
1LOGISTICS ŻURALSKI
Manutan
VIA
Aalberts
CABKA
Gotec
Sigfox
robohakaton
20 września 2021 roku została zawarta umowa pomiędzy Ministrem Rozwoju i Technologii a spółką SPLAST Sp. z o.o.


Umowa dotyczy udzielenia pomocy publicznej w formie dotacji celowej, w związku z realizacją przez Splast Sp. z o.o., inwestycji polegającej na zwiększeniu mocy produkcyjnych w zakładzie spółki w Jedlicze, Krośnie i Jaśle-Warzycach poprzez ulepszenie istniejących procesów i wdrażanie rozwiązań wypracowanych przez Centrum Badawczo-Rozwojowe spółki, woj. podkarpackie.

Przedsiębiorca w związku z zawarciem umowy zobowiązał się do m.in.:

 • poniesienia najpóźniej do 31 grudnia 2025 r. kosztów inwestycji w wysokości co najmniej 40 000 000 zł;
 • uutrzymania w województwie podkarpackim, zgodnie z rozporządzeniem 651/2014, inwestycji o wartości początkowej przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji Inwestycji;
 • utworzenia w związku z inwestycją najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r., co najmniej 20 nowych miejsc pracy, w tym co najmniej 10 dla osób z wyższym wykształceniem, w tym co najmniej 8 dla osób z wyższym wykształceniem inżynieryjnym, w tym co najmniej 10 dla osób bez wyższego wykształcenia, w tym co najmniej 6 dla osób posiadających potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do średniego zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku, które wynosiło 493,66 etatów, z zastrzeżeniem, że do liczby miejsc pracy utworzonych w związku z Inwestycją zaliczane będą miejsca pracy powstałe po dniu złożenia wniosku;
 • utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego utworzenia;
 • nawiązania współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 - 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) polegającej na: zlecaniu wykonania badań naukowych lub prac rozwojowych, udział w programie „Doktorat Wdrożeniowy” oraz innych programach lub przedsięwzięciach ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego  i nauki związanych z realizacją szkół doktorskich, finansowaniu, poprzez stypendia lub finansowanie zatrudnienia, udziału studentów w procesie kształcenia na profilu praktycznym, w tym m.in. studia dualne i poniesienia w związku z tą współpracą, w okresie utrzymania Inwestycji, kosztów w wysokości co najmniej 450 000,00 zł.
Minister Rozwoju i Technologii udzieli przedsiębiorcy wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kosztów inwestycji w maksymalnej kwocie 3 mln złotych. Pomoc zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w następujących częściach:
 • w roku 2022 w kwocie nie wyższej niż 967 500,00 zł;
 • w roku 2023 w kwocie nie wyższej niż 686 250,00 zł;
 • w roku 2024 w kwocie nie wyższej niż 528 750,00 zł;
 • w roku 2025 w kwocie nie wyższej niż 427 500,00 zł;
 • w roku 2026 w kwocie nie wyższej niż 390 000,00 zł.

SPLAST specjalizuje się w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Spółka jest dostawcą dla branży:
 • motoryzacyjnej,
 • elektronicznej,
 • AGD,
 • kosmetycznej,
 • meblarskiej.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Novacode Sp. z o.o.
Curtiss-Wright Surface Technolgies Sp. z o.o.
Zakład Wielobranżowy Galwanizernia Sp. z o.o.
Automationstechnik Sp. z o.o.
VEOLIA Water Technologies Sp. z o.o.
TM LagerTechnik