Stokvis Tapes
VIA
Aalberts
6 września 2022 r., została zawarta umowa o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, w związku z realizacją przez ZF Automotive Systems Poland Sp. z o. o., inwestycji polegającej na zwiększeniu zdolności produkcyjnej poprzez rozbudowę istniejącego Zakładu Elektroniki oraz uruchomieniu produkcji w zakresie inteligentnych systemów bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych w Częstochowie.


Przedsiębiorca w związku z zawarciem umowy zobowiązał się m.in. do:
 • zakończyć realizację Inwestycji, tj. utworzyć określone Umową miejsca pracy i ponieść określone Umową koszty Inwestycji, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2025 r. oraz prowadzić działalność gospodarczą, niezbędną do realizacji Inwestycji, przez okres co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia realizacji Inwestycji, zwany „okresem utrzymania Inwestycji”.
 • utworzenia w związku z Inwestycją w Częstochowie, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2025 r., co najmniej 50 nowych miejsc pracy, w tym 39 dla osób z wyższym wykształceniem, w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do średniego zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku, które wynosi 98 etatów,
  z zastrzeżeniem, że do liczby miejsc pracy utworzonych w związku z Inwestycją zaliczane będą miejsca pracy powstałe po dniu złożenia Wniosku;
 • utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego utworzenia;
 • poniesienia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2025 r. kosztów Inwestycji w wysokości co najmniej 227 782 800,00 zł;
 • utrzymania w województwie śląskim, zgodnie z rozporządzeniem 651/2014, Inwestycji o wartości początkowej przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji Inwestycji.
Minister Rozwoju udzieli Przedsiębiorcy w latach 2022 - 2026 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kwalifikowanych kosztów inwestycji, zwanej dalej „Pomocą”, w maksymalnej kwocie 3 000 000,00 zł. Pomoc zostanie wypłacona w następujących częściach:
 • w roku 2022 w kwocie nie wyższej niż 221 263,41 zł,
 • w roku 2023 w kwocie nie wyższej niż 1 694 822,44 zł,
 • w roku 2024 w kwocie nie wyższej niż 397 333,78 zł,
 • w roku 2025 w kwocie nie wyższej niż 237 028,43 zł,
 • w roku 2026 w kwocie nie wyższej niż 449 551,94 zł.

Uroczyste rozpoczęcie rozbudowy Zakładu Elektroniki ZF w Częstochowie miało miejsce pod koniec października 2021 roku.

0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Substance Analyst
Promot - Zakłady Metalowe Sp. z o.o.
Shot Blasting Sp. z o.o.
ITA Sp. z o. o. Sp. k.
BWI Poland Technologies Sp. z o.o.
Bodycote Polska Sp. z o.o.